I sociala arbetet inom öppenvård får du göra ett meningsfullt arbete. Du har möjligheten att arbeta självständigt, men enligt behov också med ett arbetspar. Vi stöder ditt arbete med hjälp av regelbunden teamhandledning och konsultation av din förman. Till ditt förfogande finns även sektorns juridiska stöd.

Arbetet passar dig, som du njuter av långsiktigt arbete tillsammans med klienterna. Du har ett genuint intresse för att hitta lösningar till klienternas situationer tillsammans med klienten och nätverket.

Du fungerar som ansvarig socialarbetare för ärenden gällande de barn vi har som klienter. Arbetet baserar sig på klientplanen. Arbetsuppgifterna innebär att planera stödåtgärder för öppenvården, samt förverkligandet och utvärderingen av dessa åtgärder tillsammans med klienten.. Du ansvarar även för att förbereda och förverkliga brådskande placeringar, samt av att förbereda omhändertagningar och placeringar.

Barnskyddets öppenvård i Berghäll består av 3 team med 7 socialarbetare och en ledande socialarbetare. Mängden klienter varierar och för tillfället har vi i medeltal 36 kunder per socialarbetare. Nu söker vi en socialarbetare till det tvåspråkiga teamet.

De mångsidiga arbetsuppgifterna ger en bra möjlighet att utvecklas som en professionell inom barnskyddet. Vi erbjuder dig mångsidiga skolningsmöjligheter och arbetsplatsförmåner. Du kan även få arbetsresesedlar och ansöka om en tjänstebostad. Våra flexibla arbetstider ger dig en möjlighet att anpassa din fritid och ditt familjeliv med arbetet.

Fyll i förstahand i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi. En skriftlig ansökan kan du skicka till Helsingfors stads registratorskontor, social- och hälsovårdssektorn, PL 10, 0099 Helsingfors stad. Skriv följande beteckning på kuvertet SOTE-01-109-21. Adressen är Norra esplanaden 11-13. Ansökningsdokumenten är offentliga och returneras inte.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §).

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

I brist på sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande- och ämnesstudierna samt har genomgått praktiken som tillhör.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt straffregisterlagen (504/2002)

Som merit räknar vi: Erfarenhet av socialt arbete inom barnskyddet

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Mer om arbetsgivaren
  • Social-och hälsovårdssektor, Sociala arbetet inom barnskyddets öppenvård, Södra barnskyddet Berghäll 3
  • JobbVikariat
  • SOTE-01-109-21
  • 8.3.2021 - 30.6.2021
  • 3643,92 e/ mån
  • 10.2.2021 - 1.3.2021 15:00
  • SocialarbeteHelsingforsNyland

Ledande socialarbetare Bettina von Kraemer
bettina.von.kraemer@hel.fi
tfn. 050 5475627

Social-och hälsovårdssektor, Sociala arbetet inom barnskyddets öppenvård, Södra barnskyddet Berghäll 3
Adress: Andra linjen 4 G, 00530 Helsinki

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.