test

Sosiaaliohjaaja, kuntouttava työtoiminta

Hakuaika päättyy  1.10.2023 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

Haemme SOSIAALIOHJAAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.11.2023 alkaen. Tehtävä sijoittuu kuntouttavaan työtoimintaan.

Kuntouttavan työtoiminnan tiimissä on viisi sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa olevien asiakkaiden sosiaaliohjaus ja yksilövalmennus, sekä ryhmätoiminnan suunnittelu ja ryhmän ohjaaminen yhdessä työparin kanssa. Lisäksi työhön kuuluu aktivointisuunnitelmien ja viranhaltijapäätösten tekeminen. Työ sisältää palvelujemme kehittämistä.

Työtä tehdään tavoitteellisella ja valmentavalla työskentelyotteella asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Sosiaaliohjaaja vie palveluissamme olevan asiakkaan prosessia eteenpäin, tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta sekä edistää asiakkaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia edetä kohti työelämää. Sosiaaliohjaaja osallistuu asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessiin.

Sosiaaliohjaajan tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja erilaisissa ja vaihtuvissa tilanteissa, ohjaustaitoa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, tiimissä ja verkostoissa. Toivomme aktiivista, itsenäistä ja tuloksellista työotetta, sekä ratkaisukeskeistä ja positiivista asennetta. Työ on liikkuvaa, ja edellyttää ajokorttia. Tarjoamme työhön tarvittavan tiimin ja esihenkilön tuen, sekä säännöllisen työnohjauksen.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys (sosionomi AMK). Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Sosiaaliohjaajan työaika on 38,25 h/viikko. Tehtäväkohtainen palkka on 2924,84 €/kk. Koeaika on kuusi kuukautta. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä kuukauden kuluessa virkasuhteen aloittamisesta.

Pyydämme jättämään hakemukset 1.10.2023 klo 23:59 mennessä.

Lisätietoja antaa kuntouttavan työtoiminnan johtava sosiaaliohjaaja Lotta Laakso p. 0401 837 937 / lotta.laakso@itauusimaa.fi

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2 600 personer och är en av de största arbetsgivarna i området.

Vi söker en SOCIALHANDLEDARE för en ordinarie tjänst 1.11.2023 framåt. Arbetet är inom rehabiliterande arbetsverksamhet.

I teamet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte finns fem socialhandledare. Uppgiften är socialhandledning och individuell handledning för klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet och social rehabilitering, samt planering av gruppverksamheten och handledning av gruppen tillsammans med arbetsparet. Arbetet innehåller också upprättande av aktiveringsplaner och tjänsteinnehavarbeslut.

Arbetet utförs med ett målinriktat och handledande arbetsgrepp enligt en individuell plan för klienten. Socialhandledaren för klientens process framåt i våra tjänster, med målet att stärka klienternas delaktighet samt främja klientens förutsättningar och möjligheter att avancera mot arbetslivet. Socialhandledaren deltar i processen gällande bedömningen av klientens arbets- och funktionsförmåga.

Arbetet som socialhandledare förutsätter goda kunskaper i växelverkan och organisationsförmåga i olika och omväxlande situationer, handledningsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, i team och i nätverk. Vi önskar ett aktivt, självständigt och effektivt arbetsgrepp samt en lösningsinriktad och positiv attityd. Arbetet är mobilt och förutsätter körkort. Teamet och chefen erbjuder stöd som behövs i arbetet. Regelbunden arbetshandledning erbjuds också.

Behörighetsvillkor är kompetens enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): socionom YH. Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). Socialhandledarens arbetstid är 38,25 h/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2924,84 €/månad. Prövotiden är sex månader. Den som valts ska inom en månad från att tjänsteförhållandet inleddes uppvisa en godtagbar bedömning från företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna.

Vänligen skicka ansökan senast 1.10.2023 kl. 23:59.

Ytterligare information ges av chef för rehabiliterande arbetsverksamhet Lotta Laakso, tfn 0401 837 937 / lotta.laakso@itauusimaa.fi

kuntouttavan työtoiminnan johtava sosiaaliohjaaja Lotta Laakso p. 0401 837 937 / lotta.laakso@itauusimaa.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan