Sosiaaliohjaaja - Sosiaali- ja terveystoimiala

Haemme erityistä tukea tarvitsevan perheen perhetyöhön sosiaaliohjaajaa. Työntekijä sijoittuu Itäkadun perhekeskukseen ja työalueena on pääosin idän alue.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on kuntouttavaa erityisen tuen tarpeeseen vastaavaa, kuntouttavaan muutokseen tähtäävää palvelua.
Perhetyötä tarjotaan lapsille (0-18v) ja perheille, joiden tilanteeseen tarvitaan vahvaa muutosorientoitunutta tukea ja joilla on kyky sitoutua suunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Palvelussamme arvostetaan jatkuvuutta. Asiakas voi siirtyä tehostettuun perhetyöhön jolloin sama työntekijä jatkaa työparina.

Työskentelyllä pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perheen vanhempia tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan vaikeuksia. Verkostoyhteistyöllä tuetaan perhettä löytämään ja vahvistamaan omia läheis- sekä viranomaisverkostojaan. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan entistä joustavampaa ja asiakkaan tarpeista lähtevää työskentelyä.

Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä. Työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin yksin yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa.

Työn tukena on tiimin lähiesihenkilö, työnohjaus ja tehostetun perhetyön tiimi sekä tiivis yhteistyö perhesosiaalityöntekijän kanssa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi)

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme: kokemusta työskentelystä lapsiperheiden kanssa. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kykyä reflektoivaan työotteeseen.

Luemme eduksi: kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Neuropsykiatrisen ja monikulttuurisuusosaamisen. Hyvät dokumentointitaidot, asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinnan sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä.

Tutustu työnantajaan

Johtava ohjaaja Riitta Korhonen, p. 050 326 9674
Vastaava ohjaaja Kirsi Leppänen, p. 040 750 4894

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu, Perhetyö Itä-Etelä
Osoite: Itäkatu 11, 00930 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.