Sosiaalityöntekijän sijaisuuksia - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan aikuisten ja työikäisten palvelualueella

on haettavana

erimittaisia sosiaalityöntekijän sijaisuuksia sekä kesätöitä.

Aikuisten ja työikäisten palvelualue jakautuu neljään sisällölliseen ja toiminnalliseen tehtäväaluee-seen:
-palveluohjauksen ja kiireellisen sosiaalityön
-työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen (sisältää maahanmuuttajasosiaalityön)
-vammaissosiaalityön sekä
-erityisryhmien asumispalvelujen tehtäväalueeseen.

Haemme sijaisia kaikille tehtäväalueille erilaisiin sosiaalityön asiakaspalvelutehtäviin. Sosiaa-lityöntekijä vastaa muun muassa palvelutarpeenarviointiprosessista palvelujen ja etuuksien sekä tukitoimien järjestämisestä ja integroimisesta. Työ sosiaalipäivystyksessä on 3 - vuorotyötä, muis-sa tehtävissä työ tapahtuu virka-aikana. Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Opiskelijoilta edellytämme sosiaalityöntekijän sijaiselle asetettua kelpoisuutta: aineopintojen ja sosi-aalityön harjoittelujen hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoita hakemuksessasi selkeästi mille tehtäväalueelle ensisijaistesti haet ja mistä muista tehtävä-alueista olet kiinnostunut. Ilmoita myös millä ajalla olet käytettävissä

Sijaisuuksia haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 13.3.2020 klo 15.00.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee se toimittaa postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Haku-aika päättyy 13.3.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö palveluesimies Susanna Lauhava p. 040 171 6463
Sosiaalinen kuntoutus ja tuki/aikuissosiaalityö/maahanmuuttajasosiaalityö vs palveluesimies Sari Alatalo puh 040-5649641
Vammaissosiaalityö, palveluesimies Maija Tervo p.040 582 6351
Erityisryhmien asuminen, Piia Vartio p.040 6701584

Aikuisten ja työikäisten palvelualue
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.