Stadsutvecklingsdirektör - Pietarsaaren kaupunki

I stadens strategi, med ambitiösa målsättningar om stadens tillväxt och dragningskraft i åtanke, är målsättningen att få nya invånare och nya företag till vår stad. Stadsutvecklingsdirektören har en viktig uppgift för att målsättningarna ska förverkligas.

Enligt stadens förvaltningsstadga leds centralen för tekniska tjänster av stadsutvecklingsdirektören, som har i uppdrag att svara för den allmänna utvecklingen och ledningen av tekniska sektorn och stadsutvecklingen i staden Jakobstad. Till centralen för tekniska tjänster hör följande funktioner: utrymmesförvaltning, planläggning, kommunalteknik, mätning och förvaltning av markegendom, miljövård och byggnadstillsyn.

Till uppgifterna hör att utveckla en hållbar stadsmiljö, att påskynda och förverkliga stadsutvecklingsprojekt och att tillsammans med övriga kommuner i regionen och det gemensamma utvecklingsbolaget Concordia arbeta för en sporrande miljö för boende, näringsliv och företagande samt för att grunda nya företag i vår region. Dessutom har stadsutvecklingsdirektören i uppgift att utveckla koordineringen mellan de olika sektorerna vid centralen för tekniska tjänster och samarbetet med den övriga stadskoncernen.

Behörighetsvillkoren för stadsutvecklingsdirektören är högre högskoleexamen och kännedom om området samt dessutom tillräcklig färdighet att leda. Språkkraven är goda kunskaper i det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål. Erfarenhet om kommunal planering eller annat yrkesövergripande eller mångprofessionellt samarbete och utvecklingsuppgifter i samarbete med näringslivet ses som merit.

Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. I samband med att tjänsten tillsätts kan man avtala om en prövotid på högst sex (6) månader. Före tjänsten tas emot ska den som valts till tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund, tel. 0400 666 202
Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410

Lär dig mer om oss

Jakobstad, Tekniska tjänster

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat