Tiimiesimiehiä, Business Oulu -liikelaitos - Oulun kaupunki

Business Oulun Työllisyyspalvelut hakee TIIMIESIMIEHIÄ määräaikaiseen virkaan työllisyyden kuntakokeilussa 30.6.2023 saakka.

Tiimiesimies toimii tiiminsä lähiesimiehenä Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää tehokkaasti työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Tiimiesimies sijoittuu yhteen Oulun kaupungin Työllisyyspalveluiden seuraavista asiakaspalveluyksiköistä: Osaaminen ja rekrytointi, Työstartti ja työkyky tai Neuvonta- ja ohjaus.

Tiimiesimiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia tiiminsä lähiesimiehenä. Hän huolehtii tiiminsä toiminnan organisoinnista ja työnjohdollisista tehtävistä turvaten asiakkaan palvelutarpeen ja kuntakokeilun tavoitteiden mukaisen asiakaspalvelun saatavuuden. Tiimiesimiehen vastuualue painottuu johonkin alla olevista kokonaisuuksista:

- Asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja palveluihin ohjaaminen sekä työllistämiseen liittyvien tieto- ja neuvontapalveluiden koordinointi
- Asiakkaan osaamispolkujen rakentaminen ja työmarkkinoille kohtauttaminen
- Asiakkaan työhön kuntoutuminen ja työllistymiseen tarvittavien henkilökohtaisten voimavarojen kehittäminen
- Asiakkaan Suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään kotoutuminen

Tiimiesimies toimii tiiminsä lähiesimiehenä ja vastaa yhdessä yksikön palvelupäällikön kanssa päivittäisten toimintojen sujumisesta, kuten tiimin toiminnan ohjaamisesta, asiakasohjauksesta, konsultoinnista sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Tiimiesimies ratkaisee päivittäin ryhmän substanssiasioita sekä ohjeistaa ja tukee henkilöstöä ongelmatilanteissa. Tiimiesimiehen tehtäviin kuuluu myös toiminnan kehittäminen toiminnasta vastaavan palvelupäällikön, henkilöstön, sekä Oulun seudun kuntakokeilun muiden kuntien, yksiköiden ja heidän esimiestensä kanssa.

Tiimiesimies osallistuu yhdessä palvelupäällikön kanssa tiimin resurssien ja tavoitteiden suunnitteluun sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laatua. Tiimiesimies raportoi säännöllisesti ja tekee ehdotuksia kehittämistoimenpiteistä palvelupäällikölle.

Osa tiimiesimiehen työstä voi olla asiakastyötä. Tällöin tiimiesimiehellä on kokonaisvaltainen vastuu hänelle osoitettujen asiakkaiden palvelukokonaisuudesta. Tiimiesimiehen tehtäviin voi sisältyä mm. asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen, työllistymissuunnitelman laatiminen, palveluista sopiminen ja palveluohjaus. Asiakastyön osalta tehtävään liittyy viranomaistehtäviä, kuten TE-palveluihin liittyvät tarvittavat työttömyysturvaan liittyvät selvittelyt ja lausunnot, kokeilualueen JTYPL:n mukaisten ja kuntien palveluihin liittyvät viranomaispäätökset, asiakasprosessien dokumentointi sekä seuranta ja arviointi. Lisäksi tiimiesimies osallistuu tarvittaessa myös muiden työnhakija-asiakkaan palvelutarpeen mukaisten asioiden käsittelyyn, kuten monialaiseen verkostoyhteistyöhön.

Tiimiesimies tekee tiiminsä päivittäiseen työskentelyyn liittyviä harkittuja ratkaisuja, jotka vaativat syvällisen substanssiosaamisen pohjalta tapahtuvaa lainsäädännön ja ohjeistuksen soveltamista. Ratkaisuilla on suuri merkitys kuntakokeilun asiakkaille sekä asiakaslähtöiselle toiminnalle. Tehtävässä edellytetään kiinnostusta palveluiden kehittämiseen ja osallistumista kuntakokeilussa tapahtuvaan kehittämistyöhön omasta roolistaan käsin.

Tiimiesimes myös luo ja ylläpitää aktiivisesti asiakas- ja verkostoyhteistyössä tarvittavia ulkoisia ja sisäisiä yhteistyösuhteita. Tiimiesimes koordinoi asiakkaiden palvelukokonaisuutta ja sidosryhmäyhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen. Asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa laaditaan yhdessä myös jatkosuunnitelmia sekä saatetaan yhteistyössä asiakas palveluprosessissa seuraavaan vaiheeseen.

Tiimiesimiehen määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotutkinto ja muu työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito ja osaaminen.

Tarvittava erityisosaaminen:
- Esimiestaidot, tiiminvetotaidot
- Asiakaspalvelutaidot; ohjaus- ja motivointitaidot, palveluohjaus
- Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot
- Hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito sekä esiintymistaito
- Kyky tunnistaa työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeita
- Työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus
- Työllistymistä edistävien palveluiden tuntemus (kunnan, TE-toimiston ja yhteistyökumppaneiden palvelut)
- TE-palvelujen ja niitä koskevan lainsäädännön hyvä tuntemus
- Lisäksi joko kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmien tuntemus tai työelämä ja palvelujärjestelmien tuntemus tai työnantajayhteistyön ja rekrytointipalveluiden tuntemus
- Englannin kielen taito luetaan eduksi

Tiimiesimiehen määräaikainen virka voidaan täyttää, kun laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamista koskevasta kokeilusta (kokeilulaki) on hyväksytty eduskunnassa. Virassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaiseen virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Palkkaus KVTES:n mukainen: hinnoittelun ulkopuolinen tehtävä. Palkkaus määräytyy työn vaativuuden mukaisesti, haettavat tehtävät sijoittuvat eri vaativuustasoille.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9869/2020. Hakemukset on toimitettava 29.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/etusivu.html

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat Kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen, p. 040 183 1025, Osaaminen ja rekrytointi -yksikön palvelupäällikkö Sanna Kangosjärvi, p. 044 703 1632, Neuvonta ja ohjaus -yksikön palvelupäällikkö Saila Lehto, p. 040 182 1387 ja Työstartti ja työkyky -yksikön palvelupäällikkö Sari Käsmä, p. 044 703 4940.

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos
Osoite: Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.