Tjänst som miljöchef (förlängd ansökningstid) - Kirkkonummen kunta

Miljöchefen arbetar inom resultatenheten miljövård. Miljövårdsenheten svarar för kommunens lagstadgade tillstånds-, tillsyns- och befrämjandeuppgifter samt för befrämjande av naturvård, vattenvård och landskapsskydd.

Till dina uppgifter hör expertuppgifter inom miljövård samt ledning och utveckling av miljövårdsenheten och kommunikation. Du fungerar som föredragande för byggnads- och miljönämnden. Du deltar också i kommunens interna och externa nätverk. Vi erbjuder dig en ansvarsfull och mångsidig arbetsuppgift i en växande kranskommun i Nyland, där attraktionsfaktorerna är värdefulla naturobjekt, närnaturen och den mångsidiga miljön. Kyrkslätt hör till HINKU-nätverket och vill enligt sin strategi vara föregångare i ekologi.

Vi söker en effektiv och samarbetskunnig person som har vilja och sakkunskaper att utveckla miljövården enligt kommunstrategins mål och för att genomföra HINKU-målen. Vi uppskattar ett aktivt grepp, goda sociala färdigheter och färdigheter att inspirera olika intressent- och målgrupper. Vi erbjuder dig en betydelsefull och intressant uppgift med miljövård i en trevlig och professionell arbetsgemenskap.

Framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter erfarenhet av kommunalförvaltning och miljövårdsmyndighetsuppgifter samt sakkunskaper om miljölagstiftningen och behärskande av de båda inhemska språken. Erfarenhet av chefsuppgifter räknas som merit.

Behörighetskrav för tjänsten som miljöchef är lämplig högre högskoleexamen.

Anställningsvillkoren bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den uppgiftsrelaterade lönen är 4014,83 euro. Beroende på arbetserfarenhet och personligt tillägg är den totala lönen ca 4500-4950 euro. Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.

Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten besätts fr.o.m. 2.3.2020 eller enligt avtal. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader.

Ansökningstiden går ut 4.2.2020 (förlängd ansökningstid). Ansökningen ska lämnas via Kommunrekry www.kuntarekry.fi senast kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information om uppgiften ges av direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 414 0754

Samhällstekniska sektorn, Miljövård
Adress: Ervastvägen, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Kyrkslätt är en HINKU-kommun som med sitt agerande främjar en minskning av utsläppen av växthusgaser. Antalet anställda är ungefär 2 300, av vilka omkring 250 arbetar inom kommunaltekniska sektorn. Inom kommunaltekniska sektorn pågår flera intressanta planeringsprojekt, och personalens kompetens utvecklas kontinuerligt. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.