Utsjokisuun koulun rehtorin tehtäviin kuuluvat myös lukion rehtorin tehtävät, iltapäivätoiminnan johtaminen ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa.
Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 70 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Saamenkielinen alakoulu tekee yhteistyötä Norjan puolen Sirman koulun kanssa. Lukiossa opiskelee lukuvuonna 2021-2022 n. 28 opiskelijaa. Utsjoelle valmistui elokuussa 2020 kaksi uutta monitoimitaloa, joista toisessa toimii Utsjokisuun peruskoulu, varhaiskasvatus sekä lukio. Toinen monitoimitalo on Karigasniemellä. Lisäksi Nuorgamiin on rakenteilla kolmas monitoimitalo, jonka on määrä valmistua syksyllä 2021.
Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää opetustoimen ja -hallinnon vahvaa tuntemusta, pedagogista osaamista ja innostusta, erinomaisia yhteistyö- ja henkilöstöjohtamisen taitoja sekä monikielisen ja -kulttuurisen työ- ja oppimisympäristön tuntemusta. Rehtorilta odotetaan vahvaa panostusta Saamelaislukion kehittämiseen. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.
Kelpoisuusehdot: Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Koulun opetuskielet ovat saame ja suomi.
Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi. Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.
Palkkaus ja opetusvelvollisuus OVTES:in mukaisesti. Tällä hetkellä palkkaperusteryhmiä 15.
Utsjoen kunta maksaa saamen kielilisää 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 21.6.2021 klo 7:00 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta. Haastattelut pyritään pitämään 22.6.2021
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Lisätietoja antaa sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi puh. 0407447630 tai virpi.veskoniemi@utsjoki.fi

Ohcejohnjálmmi skuvlla rektora bargguide gullet maiddá logahaga rektora barggut, veaigebeaivedoaibmama jođiheapmi ja oktasašbargu árrabajásgeassimiin.
Ohcejohnjálmmi skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla (0-9 lk), gos leat s. 70 oahppi. Oahpahus addojuvvo guvttiin gielain, sáme- ja suomagillii. Eanaš oassi oahppiin leat sámegielat oahpahusas. Sámegielat vuolleskuvla bargá oktasašbarggu Norgga beale Sirpmá skuvllain. Logahagas lohket lohkanjagi 2021-2022 sullii 28 oahppovázzi. Ohcejohkii gárvvásmedje borgemánus 2020 guokte ođđa máŋggadoaimmadálu, main nuppis doaibmá Ohcejohnjálmmi vuođđoskuvla, árrabajásgeassin sihke logahat. Nubbi máŋggadoaimmadállu lea Gáregasnjárggas. Dasa lassin Njuorggámii lea huksema vuolde goalmmát máŋggadoaimmadállu, mas lea mearri gárvvásmit čakčat 2021.
Oahpahusas leat biddjon resurssat vejolašvuhtii šaddat guovttegielat ollesolmmožin. Oahppaplánain lea riikaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dasa lassin geahččaluvvo váldit vuhtii gieldda sajádat Norgga rádjagieldan.
Virggi buorre dikšuma eaktun leat oahpahusdoaimma ja -hálddahusa nana dovdan, pedagogalaš máhttu ja mokta, earenoamáš oktasašbargo- ja bargiidhoavdadáiddut sihke máŋggagielat ja -kultuvrralaš bargo- ja oahppanbirrasa dovdamuš. Rektoris vurdojuvvo nana fámuidbidjan Sámelogahaga ovddideapmái. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ohccái earenoamáš ánsun.
Gelbbolašvuođaeavttut: Gelbbolašvuohta mearrašuvvá oahpahusdoaimma bargiid gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa 1998/986 mielde. Skuvlla oahpahusgielat leat sáme- ja suomagiella.
Ohcci galgá doaktárduođaštusain čájehit iežas leat dearvvasvuođadili beales heivvolaš virgái, jos šaddá válljejuvvot. Olmmoš, gii váldojuvvo virgegaskavuhtii, galgá doaimmahit iežas guoski rihkusregisterváldosa, mii lea oaivvilduvvon mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeami várás addojuvvon lágas (504/2002).
Bálká ja oahpahusgeatnegasvuohta oahpaheaddjiid virge- ja bargoeaktosoahpamuša (OVBES) mielde. Dán háve bálkávuođustusjoavku 15.
Ohcejoga gielda máksá sámegiellalasi 100€/mb njálmmálaš dáiddus ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš dáiddus.
Virggis lea guđa mánotbaji geahččalanáigi.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 21.6.2021 dmu 7:00 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte. Jearahallamiid geahččalit doallat 22.6.2021
Juos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.
Lassedieđuid addá čuvgehushoavda-rektor Virpi Veskoniemi tel. 0407447630 dahje virpi.veskoniemi@utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 040 744 7630, virpi.veskoniemi@utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta, Sivistystoimi, Utsjokisuun koulu

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Utsjoentie 44 A, Utsjoki, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat