Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen digimentor  (Fi + Sv) - Kokkolan kaupunki

Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut hakee digipedagogiikan kehittämisestä innostunutta ja oma-aloitteista henkilöä työskentelemään varhaiskasvatuksen digimentorina. Digimentor hallitsee varhaiskasvatustyössä hyödynnettävää teknologiaa ja on valmis oppimaan uutta. Digimentorin ei tarvitse olla maailman paras it-osaaja, mutta hänellä täytyy olla halua kehittää varhaiskasvatuksen digipedagogiikkaa sekä kokemusta digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttämisestä lasten kanssa.

Kokkolan kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta varhaiskasvatuksen digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman sisältöjen jalkauttamiseen vuosille 2022-2023. Työalueena ovat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito, mutta työtä kohdistetaan sinne missä digiosaaminen tarvitsee kehittämistä. Tarkemmat työskentelypaikat selviävät syksyn 2022 aikana. Digipedagogi työskentelee lapsiryhmissä, tukien ja avustaen henkilöstöä digitaalisten laitteiden, ohjelmistojen ja alustojen kanssa. Kehittämistyö perustuu Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan, joten näiden tuntemus on tehtävässä tärkeää. Kehittämistyön tavoitteena on kasvattaa varhaiskasvatushenkilöstön osaamista medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja digitaalisen osaamisen sisällöistä. Hankkeessa luodaan oma paikallinen malli sisältöjen jalkauttamiseksi.

Varhaiskasvatuksen digimentor suunnittelee ja ohjaa digitsemppareiden toimintaa. Digitsempparit ovat yhteyshenkilöitä yksiköissään tvt- ja digiasioihin liittyen. Digitsempparitoiminta voi olla osaamisen jakamista, koulutuksiin osallistumista tai tutustumiskäyntejä. Digimentor osallistuu varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän kokouksiin tarpeen mukaan ja tekee yhteistyötä kaupungin tietohallinnon kanssa.

Etsimme digimentoriksi henkilöä, jolla on kokemusta kasvatus- ja opetusalalla työskentelystä sekä digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen opetuskäytöstä. Tehtävän menestyksekäs suorittaminen vaatii itsenäistä työotetta, halua tutustua uusiin ihmisiin ja työtapoihin, jakaa osaamistaan ja erityisesti kehittää varhaiskasvatuksen digipedagogiikkaa. Valittavalla työntekijällä tulee olla mahdollisuus liikkua Kokkolan eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä päivän aikana. Hanke on kaksikielinen. Hankkeeseen voidaan palkata 1 kaksikielinen työntekijä tai 1 osa-aikainen suomenkielinen ja 1 osa-aikainen ruotsinkielinen työntekijä.

Tehtävässä vaaditaan rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelystä. Täytä hakemus Kuntarekryssä (www.kuntarekry.fi) ja lisää mukaan CV:si sekä oleelliset työ- ja tutkintotodistukset. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, kirjalliset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen: Kokkolan kaupunki/Kirjaamo/Sivistystoimi/Varhaiskasvatus, PL 43, 67101 Kokkola. Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista hyväksytty työterveyslääkärin lausunto terveydentilastaan (sis. huumausainetestin).

Mahdolliset rekrytointihaastattelut järjestetään viikolla 43.

Digimentor inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken i Karleby söker en entusiastisk och initiativrik digimentor för småbarnspedagogiken. Digimentorn behärskar den teknologi som används inom småbarnspedagogiken och är beredd att lära sig nytt. Som digimentor behöver du inte vara världsbäst på IT, men du ska ha en vilja att utveckla småbarnspedagogikens digipedagogik och erfarenhet av att använda digitala verktyg och program tillsammans med barn.

Karleby stad har beviljats specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet för utveckling av digitala kunskaper inom småbarnspedagogik och för implementering av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet åren 2022-2023. Arbetet sker i daghem, gruppfamiljedaghem och inom familjedagvården, men riktas till platser där digikunskaperna behöver utvecklas. Vilka arbetsställena är preciseras under hösten 2022. Digimentorn arbetar i barngrupper och stöder och hjälper personalen med digitala apparater, program och plattformar. Utvecklingsarbetet baserar sig på Karlebys plan för småbarnspedagogiken och utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, och därför bör du vara förtrogen med dem. Syftet med utvecklingsarbetet är att öka kunskapen hos småbarnspedagogikens personal när det gäller medieläskunnighet, programmeringskunskaper och digital kompetens. Inom ramen för projektet skapas en egen lokal modell för implementering av innehållet.

Digimentorn inom småbarnspedagogiken planerar och styr digicoacharnas verksamhet. Digicoacharna är sina enheters kontaktpersoner i IKT- och digiärenden. Verksamheten kan gå ut på att dela kunskaper, delta i utbildningar eller göra studiebesök. Digimentorn deltar vid behov i småbarnspedagogikens utvecklingsgrupp och samarbetar med stadens dataförvaltning.

Vi söker en person som har erfarenhet av arbete inom pedagogik och undervisning och användning av digitala verktyg och program i undervisningen. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt behöver du ha ett självständigt arbetsgrepp, en vilja att lära känna nya människor och arbetssätt, att dela med dig av dina kunskaper och särskilt att utveckla digipedagogiken inom småbarnspedagogiken. Den som väljs till uppgiften ska ha möjlighet att röra sig mellan olika enheter för småbarnspedagogik i Karleby under sin arbetsdag. Projektet är tvåspråkigt. Till projektet kan anställas en tvåspråkig person eller en deltidsanställd finskspråkig person och en deltidsanställd svenskspråkig person.

För uppgiften krävs brottsregisterutdrag för personer som arbetar med barn. Lämna in ansökan via Kuntarekry (www.kuntarekry.fi) och bifoga CV och väsentliga arbets- och examensintyg. Om du inte har möjlighet att lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en skriftlig ansökan till adressen Karleby stad/Registratur/Bildningsväsendet/Småbarns-pedagogik, PB 43, 67100 Karleby. Den som blir vald ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd (inkl. drogtest) inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.


Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen kehittämiskoordinaattori Milka Junttila milka.junttila@kokkola.fi 040-8065648, palvelupäällikkö Maarit Marjusaari maarit.marjusaari@kokkola.fi 040-4892163 ja päiväkodinjohtaja Marit Hänninen (på svenska) marit.hanninen@edu.kokkola.fi 044-7809435. Puhelintiedustelut 30.9.2022 klo 12-13 ja 3.10.2022 klo 12-13.

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Kokkolan kaupunki on rohkeasti uudistuva, kaksikielinen kestävän kehityksen kaupunki. Kokkolan kaupunki ja sen konserniyhtiöt tarjoavat yhteensä lähes 2300 työpaikkaa. Meillä työskentelee laaja joukko eri alojen osaajia! Kaupungin suurimpia työllistäjiä ovat sivistystoimi ja kaupunkiympäristön toimiala. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstöä on noin 500, ja tarvitsemme jatkuvasti uusia tekijöitä iloiseen ja kehittämismyönteiseen joukkoomme. Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut sai vuonna 2019 vuoden koulutusmyönteisimmän organisaation tittelin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä, ja varhaiskasvatuspalvelut haluaakin pitää yllä ja kehittää henkilöstön osaamista täydennyskoulutuksella ja erilaisella osaamisen jakamisella. Varhaiskasvatuspalveluissa toimintaa kehitetään sisäisesti muun muassa erilaisten työryhmien ja vastuuhenkilöjärjestelmien kautta, joihin työntekijöiden on mahdollista hakea. Kokkolan kaupunki panostaa henkilöstön työhyvinvointiin muun muassa e-passilla, jota voi käyttää monipuolisesti erilaisiin palveluihin.


Osoite: Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat