Skip to main content
test
YLILÄÄKÄRIN VIRKA, PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSPALVELUT - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.9 kl.12.00 mennessä

YLILÄÄKÄRIN VIRKA, PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSPALVELUT

Keski-Pohjanmaa on edelläkävijä integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Kaikki perheiden lähipalvelut; aikuisten sosiaalipalvelut, lasten- ja nuorten erityispalvelut, perhekeskuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut kuuluvat saman hallinnon alle Soiten Perheiden palveluiden toimialueeseen.

Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluissa hoidetaan riippuvuusongelman suhteen selviäminen ja vieroitushoidot sekä korvaushoidon aloitukset sekä korvaushoidon toteutukset. Osastolle tulee potilaita myös Soiten ulkopuolelta. Päihde- ja riippuvuuspalveluiden avokuntoutus antaa moniammatillista apua päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville sekä heidän läheisilleen. Avokuntoutuksessa toimii huumetiimi, Nuotta tiimi (nuoret alle 25- vuotiaat) sekä alkotiimi. Jokilaaksoissa toimii yksi työntekijä. Lisätietoa www.soite.fi/paihdepalvelut - sivuilla.

Kelpoisuutena virkaan on päihdelääketieteen erityispätevyys tai erikoislääkärin pätevyys psykiatriassa tai yleislääketieteessä. Hakijalta edellytämme kokemusta päihdelääketieteen alalta. Jos edellä mainitut kelpoisuusehdot eivät täyty, huomioon otetaan kiinnostus alaan. Yksikössä on mahdollisuus kouluttautua ja saada päihdelääketieteen erityispätevyys riittävän pitkällä työskentelyajalla ja alaan liittyvillä koulutuspäivillä sekä työnohjauksella.

Ylilääkäri vastaa yksikön lääketieteellisestä johtamisesta ja toimii yksikön lääkäreiden esimiehenä. Työhön sisältyy myös yksikön kehittäminen yhdessä vastuualuejohtajan ja henkilökunnan kanssa.

Tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja motivoituneen työyhteisön.

Soitessa on käytössä paikallinen, kannustava sopimus lääkäreiden palkkauksesta.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virkaan valitun on esitettävä laissa 504/2002 edellytetty rikosrekisteriote. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Virkaan sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja antaa Soiten vs. johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi puh.040 653 4256 sekä päihde- ja riippuvuuspalveluiden vastuualuejohtaja Johanna Kotamäki puh. 0408068110.

Kokkola 30.8.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 30.9 kl. 12.00.

EN TJÄNST SOM ÖVERLÄKARE, RUSMEDELS- OCH BEROENDETJÄNSTER

Mellersta Österbotten är en föregångare inom utvecklingen av den integrerade social- och hälsovården. All närservice för familjer, socialtjänsterna för vuxna, specialtjänsterna för barn och unga, familjecentertjänsterna, mentalvårds- och beroendetjänsterna hör under samma förvaltning, Soites Familjestödstjänsters verksamhetsområde.

Inom Soites service vid missbruk och beroende genomför man tillnyktring och avvänjningsvård vid beroendeproblem samt inledande och genomförande av substitutionsbehandlingar. Till avdelningen kommer också patienter från utanför Soites område. Missbruks- och beroendetjänsternas öppenrehabilitering ger yrkesövergripande hjälp för personer med missbruks- och beroendeproblem samt till deras närstående. Inom den öppna rehabiliteringen fungerar ett drogteam, Nuotta-teamet (unga under 25 år) samt ett alkoholteam. I ådalarna fungerar en arbetstagare. Ytterligare information på sidan www.soite.fi/paihdepalvelut .

Behörighetsvillkoret för tjänsten är specialkompetens inom beroendemedicin eller kompetens som specialläkare inom psykiatri eller allmänmedicin. Av den sökande förväntar vi oss erfarenhet av området för beroendemedicin. Om de ovan nämnda behörighetskraven inte uppfylls beaktas intresse för området. Vid enheten finns möjlighet att utbilda sig och genom tillräckligt lång arbetstid och utbildningsdagar med anknytning till området samt arbetshandledning få specialkompetens inom beroendemedicin.

Chefsöverläkaren ansvarar för den medicinska ledningen av enheten och fungerar som handledare för enhetens läkare. I arbetet ingår även att utveckla enheten tillsammans med ansvarsområdeschefen och personalen. Vi erbjuder ett mångsidigt och yrkesmässigt utmanande arbete och en utvecklingsvänlig och motiverad arbetsmiljö.

Inom Soite tillämpas ett lokalt avtal om sporrande lönesättning för läkare.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat . Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen.

Innan valet fastställs bör den valda personen visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. Den person som väljs till tjänsten måste presentera ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lag 504/2002. Dessutom ska den valda ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). I tjänsten ingår 6 månaders prövotid.

För mer information, vänligen kontakta Soites tillförordnade chefsöverläkare Tuula Rajaniemi tfn 040 653 4256 och ansvarsområdeschefen för rusmedels- och missbrukartjänster Johanna Kotamäki tfn 0408 068 110.

Karleby 30.8.2022


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat