Open vacancy Porin kaupunki

Projektihenkilöstöä eri tehtäviin

Porin kaupunkiPorin kaupunki, PerusturvaPori
Työavain: 
PORI-02-59-17
Hakuaika päättyy: 
30.3.2017 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.4.2017
Työn kuvaus

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen - hanke on saanut STM:n OTE-kärkihankerahoituksen. Hanke toteu-tetaan koko Satakunnan alueella ajalla 1.4.2017 - 31.10.2018. Hankkeen hallinnoijana toimii Porin kaupunki, jos-sa hanke sijoittuu perusturvan alaisuuteen. Hankkeen vastuullinen johtaja on perusturvajohtaja, muutosjohtaja Terttu Nordman.

Hankkeen päämääränä on luoda monialainen perustason kuntoutusrakenne ja malli Satakuntaan. Lisäksi tavoit-teena on luoda vaikuttava ja tavoitteellinen toimintamalli, joka perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön. Hankkeen kehittämistyössä hyödynnetään OTE -kärkihankkeessa valmisteltavaa prototyyppiä. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat osatyökykyiset henkilöt riippumatta siitä, minkä palveluiden piirissä he ovat. Hankkeen ta-voitteet ovat OTE-kärkihankkeen Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti 4 2017-2018 -osaprojektin mukaiset. Hanke tukee sote-uudistuksen toteutusta maakunnassa.

Haemme Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeen määräaikaisiin tehtäviin projektihenkilöstöä:

1. Projektipäällikkö, määräaikainen

Projektipäällikön tehtävänä on mm.

- koordinoida hankkeen toteutusta
- osallistua hankkeessa käyttöön otettavien toimintamallien suunnitteluun ja toteutukseen
- laatia tarvittavia raportteja ja selvityksiä
- koota verkostoja
- järjestää koulutuksia
- osallistua hankkeen tiedottamiseen
- suorittaa muut hänelle osoitetut tehtävät

Projektipäälliköltä edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteis-työ- ja vuorovaikutustaitoja ja vastuullista kehittämisotetta. Kokemus vaativien kehittämishankkeiden toteut-tamisesta ja laatuosaamisesta sekä osatyökykyisten palveluiden tuntemus luetaan eduksi.

2. 4 määräaikaista projektisuunnittelijaa

Projektisuunnittelijoiden tehtävänä on mm.

- työskennellä tiiviissä yhteistyössä muiden kuntoutusta kehittävien hankkeiden projektityöntekijöiden kanssa
- suunnitella ja jalkauttaa hankkeen toimenpiteitä yhdessä asiakkaiden, ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa
- tiedottaa hankkeeseen liittyvistä asioista
- tehdä hankkeen laatuun ja arviointiin liittyviä tehtäviä
- suorittaa muut projektisuunnittelijoille osoitetut tehtävät

Projektisuunnittelijoilta edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoitamisessa tar-vitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn. Pe-rehtyneisyys osatyökykyisten palveluihin, laatuosaaminen sekä projektihallinnon asiantuntemus katsotaan eduksi.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoi-tuksen puitteissa. Ehdoista sovitaan tarkemmin tehtävän vastaanottamisen yhteydessä. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Mainitse hakemuksessasi, mitä edellä olevaa tehtävää haet.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupungin Henkilöstöpalvelut/rekrytointiyksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainit-tuun osoitteeseen.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989.

Organisaation kuvaus

Porin kaupunki on työnantaja, jonka vahvuus on monipuolinen osaaminen.
Se tarjoaa työtehtäviä, jotka haastavat ihmiset tekemään parhaansa ja kehittymään. Nyt tarvitsemme sinua.

Yhteystiedot

Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi p. 044 707 7795, mari.niemi@satshp.fi
Muutosjohtaja Terttu Nordman p. 044 701 8053, terttu.nordman@pori.fi