Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 5.3.2021 klo 12 mennessä

ARKISTOSIHTEERIN TOIMI

Asiakirjahallinto on osa Tiedonhallinta ja hallintopalvelut-yksikköä. Asiakirjahallinto kehittää ja ohjaa Soiten asiakirjahallintaa. Soitella kehitetään aktiivisesti digitaalisia palveluita, joihin liittyy olennaisesti asiakirjahallinto. Soitella on sähköinen arkisto ja tiedonohjausjärjestelmä sekä sähköistä asiointia. Vastuualueella olevat toimipisteet sijaitsevat Soiten eri toimipisteissä ympäri maakuntaa.

Arkistosihteereitten työtehtäviin kuuluu arkistoihin liittyvät tehtävät (seulonta, järjestely, säilytys, arkistointi ja hävittäminen sekä tietopalvelu), tiedonohjaussuunnitelmien/arkistonmuodostussuunnitelmien teko ja päivittäminen sekä muu ohjeistus, tietopalvelun ja kirjaamon hoito. Asiakirjahallinnossa tehdään myös asiakirjojen skannauksia ja osallistutaan muuhun asiakirjojen ja palveluitten digitointiin sekä tiedonhallintamallin laadintaan. Asiakirjahallinnon vastuulle kuuluu myös huolehtia Soiten työntekijöiden ja arkistovastuuhenkilöiden koulutuksesta ja perehdytyksestä asiakirjahallintoon. Kehitämme tiedonhallintaa osana Soiten toimintaa. Vastuualueet ovat jakautuneet pääosin terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja tukipalveluiden tehtäviin.

Teemme tällä hetkellä uudelleen järjestelyitä työtehtävissä yhden työntekijän eläköityessä ja haemme tiimiimme kehittämishaluista, yhteistyökykyistä ja aktiivista arkistosihteeriä. Työtehtäviä voidaan määritellä kiinnostuksen mukaan.

Vaatimuksena tehtävään on toisen asteen tutkinto, mielellään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Odotamme myös hyvää it-osaamista ja eduksi katsotaan kokemus asiakirjahallinnosta sekä sosiaali- ja terveystoimesta, lisäksi Soiten pääjärjestelmien, mm Lifecare, Dynasty, TOJ-tiedonohjausjärjestelmän tuntemus.

Ennen toimen täyttämistä hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Haastattelu voidaan suorittaa myös etäyhteyden avulla.

Lisätietoja virka-aikana antaa asiakirjahallintopäällikkö Paula Jokitalo (044 7307 913).

Soite on savuton työpaikka.


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 5.3.2021 kl. 12

EN BEFATTNING SOM ARKIVSEKRETERARE

Dokumentförvaltningen är en del av enheten för dataförvaltning och förvaltningstjänster. Dokumentförvaltningen utvecklar och styr Soites dokumentförvaltning. Inom Soite utvecklar man aktivt digitala tjänster, av vilka dokumentförvaltning är en väsentlig del. Soite har ett elektroniskt arkiv och datahanteringssystem samt elektroniska betjäningssystem. Ansvarsområdets verksamhetsställen ligger vid Soites olika verksamhetsställen runt om i landskapet.

Arkivsekreterarens arbetsuppgifter omfattar arkiveringsuppgifter (gallring, organisering, förvaring, arkivering och förstöring samt informationsservice), utarbetande och uppdatering av informationsstyrningsplanen/arkivbildningsplanen samt annan styrning, och att sköta Soites informationstjänst och registratur. Dokumentförvaltningen omfattar också dokumentskanningar och deltagande i annan digitalisering av dokument och tjänster samt utveckling av en informationshanteringsmodell. Dokumentförvaltningen ansvarar också för att ordna utbildning och inskolning i dokumenthantering för Soites anställda och arkivansvariga. Vi utvecklar informationshanteringen som en del av Soites verksamhet. Ansvarsområdena är huvudsakligen fördelade mellan hälsovården, socialvården och stödtjänsterna.

Vi omorganiserar för närvarande våra arbetsuppgifter med anledning av att en anställd går i pension, och vi letar efter en utvecklingspositiv, samarbetsvillig och aktiv arkivsekreterare till vårt team. Arbetsuppgifterna kan fastställas enligt intresse.

Duglighetskrav för uppgiften är examen på andra stadiet, gärna en yrkesexamen i dokumentförvaltning och arkivering, eller annan utbildning som är lämplig för tjänsten. Vi förväntar oss även goda it-kunskaper. Erfarenhet av dokumenthantering samt social- och hälsovårdsväsendet och kännedom om Soites huvudsystem, bl.a. Lifecare, Dynasty och datastyrningssystemet ses som merit.

Innan valet fastställs bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på sex (6) månader.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat . Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen. Kopior på examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till ansökningen, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju. Intervjun kan även genomföras via distansförbindelse.

Ytterligare information under tjänstetid ger dokumentförvaltningschef Paula Jokitalo (044 7307 913).

Soite är en rökfri arbetsplats.


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.