test
Bygglovsingenjör - Turun kaupunki

Vi har inrättat nya vakanser inom ansvarsområdet för byggnadstillsyn! Vi söker en bygglovsingenjör för ett nytt ordinarie tjänsteförhållande till ansvarsområdet för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynens väsentliga uppgift är att se till att gällande lagar, förordningar och andra bestämmelser iakttas vid planeringen och genomförandet av byggandet. Bygglovsingenjörens uppgifter är att bereda och fatta beslut om tillstånd, hantera specialplaner och granska byggplatser samt ge kunderna rådgivning och handledning. Till uppgifterna hör även att utveckla elektroniska system (20 %). Distansarbete är möjligt.

Behörighetsvillkor för tjänsten är för uppgiften lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på yrkesinriktad högskolenivå eller motsvarande examen samt erfarenhet av planering av byggnader och dess tillsyn. Erfarenhet av att utveckla elektroniska tjänstekanaler räknas som merit. Vi värdesätter ett aktivt och kundvänligt arbetssätt samt förmåga att gestalta större helheter. Vi önskar att du har samarbetsförmåga med såväl yrkesutbildade inom byggbranschen som engångsbyggare och kommuninvånare.

Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den som väljs till arbetsuppgiften ska lägga fram ett godkänt utlåtande av företagshälsovården om sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot.

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska inkludera uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön i svaren på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

bygglovschef Maria Paukio, tfn 044 907 4062 ons., to. och fre. samt chef för byggnadstillsynen Annika Alppi, tfn 040 130 5803 E-post enligt fornamn.efternamn@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas elektroniskt via Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Stadsmiljösektorns servicehelhet, tillstånd och tillsyn, byggnadstillsyn

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Rekommenderade jobb