En tjänst som socialarbetare inom barnskyddet - Kirkkonummen kunta

En tjänst som socialarbetare inom barnskyddet - Kirkkonummen kunta

Barnskyddet i Kyrkslätt är indelat i två team: öppenvård samt vård utom hemmet och eftervård. År 2018 utbildade vi hela personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna i att genomföra en systemisk barnskyddsmodell, och vi utvecklar arbetet enligt modellen. Arbetshälsa är viktigt för oss, och vi erbjuder teamen regelbunden arbetshandledning. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete.

Till teamet för barnskyddet hör för tillfället 10 befattningar som socialarbetare, 2 socialhandledare samt en ledande socialarbetare.

Till socialarbetarens uppgifter inom barnskyddet hör att verka som socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Socialarbetaren genomför stödåtgärder i enlighet med klientplanen i samarbete med den unge och hans eller hennes nätverk.

Behörighetskrav för tjänsten som socialarbetare är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§, 32§).

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3697,83 €/månad.

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Den som blir vald ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta uppgifterna som hör till tjänsten samt ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen.

I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Intresserad? Skicka din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten via Kuntarekry. Ansökningstiden går ut 26.7.2019 kl. 12.00

Intervjuerna hålls under vecka 31.

Läs mer

www.kirkkonummi.fi, www.kyrkslatt.fi

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren för barnskyddet Maria Isoaho tfn 040 741 0892 och chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto tfn 040-7561411 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgssektorn, Socialtjänster, Barnskyddet
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren