Skip to main content
test
Enhetschef, Kurjensiipi 2 - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Målet med verksamheten vid Kurjensiipi är att utreda den äldre klientens helhetssituation, upprätthålla funktionsförmågan och resurserna samt stöda klientens förmåga att klara sig hemma. En läkare specialiserad på/orienterad i geriatrik ansvarar för verksamheten på avdelningen och det yrkesövergripande teamet innefattar förutom vårdpersonal och en socialhandledare även personal som arbetar med medicinsk rehabilitering. Klienterna kommer för en tidsbestämd vårdperiod baserat på en remiss och merparten av klienterna är äldre Åbobor som omfattas av stödtjänster inom hemvården eller närståendevården. Samarbetet med närstående och hemvården är aktivt. Vårdpersonalens dagliga arbete har organiserats med hjälp av två team. Klienternas vård baseras på en individuell vårdplan och vid bedömningen av vård- och omsorgsbehov används mätare i bedömningssystemet RAI (Resident Assessment Instrument).

Enhetschefen leder verksamheten, klientprocesserna och personalen i den egna enheten. Chefen leder en enhet som har tillgång till 40 klientplatser och 31 fast anställda. Dessutom arbetar en varierande mängd vikarier, sysselsatta och studerande i enheten. Enhetschefens arbete inom boendeservicen för äldre förutsätter ett självständigt arbetssätt, entusiasm för att utveckla verksamhetens och vårdens kvalitet, bra samarbets- och interaktionsförmåga samt förmåga och vilja att arbeta i en yrkesövergripande arbetsgemenskap inom ett brett fält.

Ledningen av klientprocesser och verksamhetsprocesser styrs av lagen om den äldre befolkningen, kvalitetsrekommendationer och Åbo stads serviceplan för äldre. Enhetschefen ansvarar för klientsäkerhetsrelaterade frågor och för enhetens kostnadsuppföljning samt upprätthåller diskussionen om kostnadseffektivitet i enheten.

Behörighetskraven för tjänsten är en högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Vi förutsätter också att du har vaccinationsskydd enligt 48 § och 48a § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Bra datatekniska färdigheter samt erfarenhet av chefsuppgifter och att arbeta med äldre räknas som meriter.

Vi erbjuder ett mångsidigt och betydelsefullt arbete inom området för boendeservice för äldre. Vi har en fantastisk arbetsgemenskap med positiv arbetsanda. Enhetscheferna har kontorsarbetstid (den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 36 timmar 15 minuter per vecka) och s.k. flextid tillämpas. Med flextid avses organisering av den ordinarie arbetstiden så att arbetstagaren inom gränserna för den fasta arbetstiden kan bestämma när hans eller hennes dagliga arbete börjar och slutar.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för äldrecentret Hanna Kesänen, tfn 040 757 4821, hanna.kesanen@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Service för äldre och handikappade, Äldreservice, Boendeservice för äldre, Äldrecenter 2, Kurjensiipi 2

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Kurjenmäenkatu 4, 20700 Turku

Rekommenderade jobb