test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 18.2.2022 klo 12.00 mennessäERIKOISLÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUS ajalle 1.3.2022 - 31.12.2022

KEUHKOSAIRAUKSIEN ERIKOISALALLA
Sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikka sekä skopiakeskus

Kelpoisuutena virkaan on laillistetun lääkärin pätevyys. Ensisijaisesti haemme tähän sijaisuuteen keuhkosairauksien erikoislääkäriä, mutta viransijaisuus voidaan täyttää myös yleislääkärillä, joka on kiinnostunut keuhkosairauksien erikoisalasta.

Tarjoamme monipuolisen ja innostavan työkentän, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan kollegiaalisen tuen sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Keuhkosairauksien poliklinikka ja skopiatoiminta on vastikään siirtynyt täysin uudistettuihin tiloihin. Työnkuva on monipuolista erikoislääkärin työtä vireässä keskussairaalan keuhkoklinikassa.

Jos viransijaisuutta ei saada täytetyksi erikoislääkärin pätevyydellä omaavalla henkilöllä, voimme valita siihen myös epäpätevän hakijan. Tällöin työskentely alkaa osastolta jatkuvassa erikoislääkärin ohjauksessa. Loppuvaiheessa pääset halutessasi tutustumaan myös polikliiniseen työhön. Voit olla yhteydessä tehtävästä myös, mikäli tarvitset lyhyempää (vähintään 3 kk) palvelujaksoa esimerkiksi muiden alojen reunakoulutuksiin ja sinulla on aiempaa kokemusta osastotyöstä.

Palkkaus on voimassaolevan lääkärisopimuksen mukainen. Erityisosaaminen huomioidaan palkkauksessa. Ensisijaisesti haemme 100% työaikaa tekevää kollegaa, mutta osa-aikaisesta työstäkin voidaan neuvotella. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti vuodelle 2023.

Viransijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Koeaika on 3 kk .Lisäksi valitulla tulee olla voimassaolevan tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja tehtävästä antaa keuhkosairauksien ylilääkäri Hanna Rinne, puh 040 653 4046

tai sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikan sekä skopiakeskuksen vastuualuejohtaja Jan Henell, puh, 040 653 4045


Kokkolassa 10.1.2022

KESKIPOHJANMAAN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 18.2.2022 kl. 12.

ETT VIKARIAT SOM SPECIALIST för perioden 1.3.2022 - 31.12.2022


INOM SPECIALITETEN LUNGJUKDOMAR
Inremedicinska polikliniken, polikliniken för lungsjukdomar och skopicentret

Behörighetsvillkoret för tjänsten är behörighet som legitimerad läkare. Vi söker i första hand en specialist i lungsjukdomar till detta vikariat, men vikariatet kan också tillsättas med en allmänläkare som är intresserad av specialiteten lungsjukdomar.

Vi erbjuder ett mångsidigt och inspirerande arbetsfält, det kollegiala stödet av en engagerad och yrkeskunnig personal samt goda möjligheter till utbildning. Polikliniken för lungsjukdomar och skopiverksamheten har nyligen flyttat till fullständigt förnyade lokaler. Arbetsuppgifterna är mångsidiga specialistuppgifter på den energiska lungkliniken på centralsjukhuset.

Om vikariatet inte kan fyllas med en person som har behörighet som specialist, kan vi också välja en icke behörig sökande. Arbetet inleds då på avdelning under ständig handledning av en specialist. I slutskedet kan du också bekanta dig med polikliniskt arbete om du så önskar. Du kan också kontakta oss om du behöver en kortare serviceperiod (på minst tre månader) till exempel som randutbildning för andra specialiteter och du har tidigare erfarenhet av arbete på avdelning.

Lönesättningen sker enligt det gällande läkaravtalet. Specialkunnande beaktas i lönesättningen. Vi söker i första hand en kollega som har 100 procents arbetstid, men det är också möjligt att förhandla om deltidsarbete. Vikariatet fortsätter eventuellt år 2023.

Vikariatet söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat . Vi ber dig bifoga din CV till din elektroniska ansökning.

Prövotiden är tre månader. Den sökande ska dessutom ha ett vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Mer information om uppgiften ges av överläkaren i lungsjukdomar Hanna Rinne, tfn 040 653 4046

eller ansvarsområdeschefen för inremedicinska polikliniken, polikliniken för lungsjukdomar och skopicentret Jan Henell, tfn 040 653 4045


I Karleby 10.1.2022

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb