Erityisluokanopettaja

Hakuaikaa jatkettu.

Etsimme Siuntion kunnan Aleksis Kiven koulun osaavaan joukkoomme kolmea peruskoulun erityisluokanopettajaa vakituiseen virkaan 10.8.2020 alkaen.

Aleksis Kiven koulu on yhtenäiskoulu, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun läheisyydessä HSL kulkuyhteyksien varrella ja luonnon välittömässä läheisyydessä. Toimimme toistaiseksi väistötiloissa. Uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta suunnitellaan parhaillaan ja se valmistuu lähivuosina. Lisätietoa: https://www.siuntio.fi/sivistys-ja-hyvinvointikampus-1

Koulumme visio:
Aleksis Kiven koulussa opiskellaan laadukasta perusopetusta monipuolisesti ja vastuullisesti. Koulun toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota yhteistyöhön, sosiaalisiin taitoihin, arjen hallintaan ja hyviin tapoihin.

Etsimme joukkoomme innostavaa erityisopettajaa, joka toimii osana luokkarajoja ylittävää yhteistyötä. Arvostamme yhteisopettajuutta, vahvaa tiimityöskentelyä sekä aktiivista työotetta.
Siuntion kunnassa erityisopettajat saavat kuukausittaista TVA - lisää 151,50€ (11.2.2020). Lisäksi koululla on monipuoliset kasvatuksen ja opetuksen avustajaresurssit. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, opetusta tukevaa teknologiaa, mahdollisuuden kehittää ja syventää omaa osaamistaan sekä mukavan työyhteisön.

Tule mukaan osaksi uutta tulevaisuuden kouluamme!


Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. (kunnallinen viranhaltijalaki 5§)

Asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 8 a § (3.11.2005/865)

Erityisopettajan opinnot
Edellä 8 §:ssä erityisopettajan opinnoilla tarkoitetaan vähintään 60 opintopisteen laajuisia opettajankoulutuksen opintoja, joista säädetään yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa, vähintään 35 opintoviikon laajuisia erityisopettajan opintoja, joista säädetään kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 2 momentissa, sekä erityisopettajan opintoja, joista säädetään kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 35 §:ssä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erityisopettajan opintoja ei vaadita henkilöltä, joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun erityisopettajien koulutuksen.

Lisäksi perustuslain 125§ mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
- Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja.
- Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin.
- Koetellulla kansalaisakunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen.

Tutustu työnantajaan

Rehtori Pauliina Smolander puh 050 3860817, etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Opetuksen tulosalue, Aleksis Kiven koulu
Osoite: Puistopolku 4, 02580 Siuntio

Siuntio on noin 6 200 asukkaan kunta reilun 30 minuutin ruuhkattoman matkan päässä Helsingistä aivan metropolialueen äärellä. Siuntio on luonnonläheinen, kaksikielinen ja kasvava kunta, joka tarjoaa henkilöstölleen hyvän työpaikan innostavassa ja kannustavassa työyhteisössä. Laadukkaiden Siuntion Avainpalvelujen tuottamisessa kunnan henkilöstö on keskeisessä asemassa.