Erityisluokanopettaja, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja erityisopetukseen - Esbo stad

Erityisluokanopettaja, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja erityisopetukseen - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan tehtävät 16-18 tuntia.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019. Erityisluokanopettaja työskentelee tiiviisti 1.luokkatason luokan- ja erityisluokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden kanssa. Opetusta kehitetään inklusiiviseen suuntaan oppilaan etu huomioon ottaen. Erityisluokanopettajan tehtävät keskittyvät yleisopetukseen integroitujen oppilaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen.Meritorin 1-2 luokat toimivat lukuvuonna 2019-2020 Mainingin koulun tiloissa.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :- erilaisten tukimuotojen tuntemusta - kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa, - tiimityöskentelytaitoja- joustavuutta ja yhteistyötaitoja
Arvostamme :- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen - monipuolisia pedagogisia taitoja - kokemusta alkuopetuksen opetusjärjestelyistä- kokemusta kielitietoisesta pedagogiikasta- kokemusta työskentelystä eri kieli-ja kulttuuriryhmien opettamisesta- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen

Läs mer

http://espoo.fi/meritorinkoulu

Matti Jokela 0505410975 matti.jokela(@)espoo.fi Minna Nevanlinna 0468771225 minna.nevanlinna(@espoo.fi

Meritorin koulu
Adress: Merivalkama 9, 02320 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren