test

Kaksi (2) hammaslääkärin virkaa Perhonjokilaakson suun terveydenhuollossa

Ansök senast  29.12.2023 12:00

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa on haettavana 29.12.2023 klo 12.00 mennessä

KAKSI (2) HAMMASLÄÄKÄRIN VIRKAA
Perhonjokilaakson suun terveydenhuollossa

Toimipisteenä pääasiassa Tunkkarin hammashoitola Vetelissä ja sopimuksen mukaan Perhon hammashoitola.

Soite tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita suunterveydenhuollon palveluja hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen keskuspaikka on Kokkola, jossa on tarjolla mm. keskussairaalatasoiset suun terveydenhuollon erikoishoidot. Tarjoamme erittäin monipuolisen ja innostavan työkentän, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan tuen, hyvät koulutusmahdollisuudet sekä ajanmukaiset laitteet ja välineet.

Kelpoisuutena virkaan on laillistetun hammaslääkärin pätevyys.

Kilpailukykyinen palkkaus pohjautuu voimassa olevaan lääkärisopimukseen. Tarjoamme tarvittaessa mahdollisuuden sopia joustavista elämäntilanteeseen sopivista työajoista.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hake­mukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä rikosrekisteriote. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat:
Palvelualuejohtaja Martti Lilja puh. 044 730 7678
Vastaava hammaslääkäri Pekka Korhonen puh. 040 8044220.

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE


Tietoa Soitesta

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite järjestää Keski-Pohjanmaalla laaja-alaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastuspalvelut maakunnan 68 000 asukkaalle. Lisäksi tarjoamme erikoissairaanhoidon päivystykselliset palvelut Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa n. 200 000 lähialueen asukkaalle.

Työllistämme runsaat 4 000 henkilöä sekä yli 300 sivutoimista palokuntalaista. Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 76 % suosittelee Soitea työnantajana. Kun oma porukka voi hyvin, pystymme paremmin palvelemaan niitä, jotka apua tarvitsevat - siksi työntekijöiden hyvinvointi on meille kunnia-asia.

”Hyvin voimme” on lupaus arvosta, jonka haluamme välittää työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Se on tavoite ja asenne, johon yhdessä pyrimme eri tavoin. Työntekijälle lupaus näyttäytyy vahvana ammattiylpeytenä ja yhteen hiileen puhaltamisena - se on työhyvinvointia ja hyvää arkea työssä.

Kokkolan seutu kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Alueelta voi hyvin löytyä työpaikka myös kumppanille tai puolisolle. Tutustu seudun tarjoamiin mahdollisuuksiin tarkemmin osoitteessa kokkolaworks.fi


Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ledigförklarar att sökas senast 29.12.2023 kl. 12.00

TVÅ (2) TJÄNSTER SOM TANDLÄKARE
Inom munhälsovården i Perho ådal
Arbetet utförs i huvudsak på Dunkars tandklinik i Vetil och enligt överenskommelse på tandkliniken i Perho.

Soite erbjuder mångsidiga och högklassiga munhälsovårdstjänster i välfärdsområdet. Välfärdsområdets centrala ort är Karleby, och där erbjuds bland annat specialbehandlingar inom munhälsovården på centralsjukhusnivå. Vi erbjuder ett mycket mångsidigt och inspirerande arbetsfält, stödet av en engagerad och yrkeskunnig personal, goda möjligheter till utbildning och tidsenlig apparatur och utrustning.

Behörighetsvillkoret för tjänsten är behörighet som legitimerad tandläkare.

Den konkurrenskraftiga lönen baserar sig på det gällande läkaravtalet. Vi erbjuder vid behov möjlighet att komma flexibelt överens om arbetstider som passar dig i din livssituation.

Den lediga tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökning.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för välfärdsområdets personal och ett straffregisterutdrag. Den sökande ska dessutom ha ett vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Mer information ges av:
Serviceområdeschef Martti Lilja, tfn 044 730 7678
Ansvarig tandläkare Pekka Korhonen, tfn 040 804 4220.

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE


Information om Soite

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ordnar omfattande social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster i Mellersta Österbotten för de 68 000 invånarna i landskapet. Dessutom erbjuder vi akuta specialsjukvårdstjänster på Mellersta Österbottens centralsjukhus för ungefär 200 000 invånare i närområdet.

Vi sysselsätter dryga 4 000 personer och över 300 brandkårister i bisyssla. Av dem som besvarade enkäten om välbefinnande i arbetet rekommenderar 76 % Soite som arbetsgivare. När det egna gänget mår bra, kan vi bättre betjäna dem som behöver hjälp - därför är välbefinnandet hos våra anställda en hederssak för oss.

”Klart vi kan” är ett löfte om det värde vi vill förmedla till våra anställda, kunder och alla samarbetspartner. Det är det mål och den inställning vi siktar mot på olika sätt. För arbetstagaren syns löftet som stark yrkesstolthet och en känsla av sammanhållning - det är fråga trivsel i arbetet och en bra vardag på jobbet.

Karlebynejden växer och utvecklas kraftigt. Din eventuella partner eller make/maka kan också mycket väl hitta en arbetsplats i området. Bekanta dig närmare med möjligheterna som nejden erbjuder på adressen kokkolaworks.fi/sv/

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Läs om arbetsgivare