Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.3.2021 klo 12.00 mennessä

KAKSI (2) PUHETERAPEUTIN TOINTA

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti.

Tehtäviin kuuluvat puheterapia-arviot sekä puheterapeuttinen kuntoutus joko lasten ja nuorten tai aikuisten parissa. Tehtävän sisältö ja alkusijoituspaikka neuvoteltavissa.

Soitessa kaikki kuntoutuspalvelut on integroitu kuntoutuksen ja neurologian palvelualueeseen ja puheterapeuttitiimi on sijoitettu kokonaisuutena yhdelle vastuualueelle.

Tarjoamme monialaisen puheterapeuttitiimin tuen ja mahdollisuuden monipuoliseen työhön kiinnostuksesi kohteet huomioiden. Tarjoamme myös joustavan työajan työaikapankin muodossa sekä mahdollisuuden etätyöhön ja lyhennettyyn työaikaan. Työaikamuotona jaksotyö. Säännöllinen työnohjaus on järjestetty.

Odotamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Voit työskennellä valintasi mukaan suomen- tai ruotsinkielisten asiakkaiden parissa.

Puheterapeuttien palkkauksesta on Soitessa erillinen sopimus. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan KVTES:in mukaista määrävuosilisää sekä työn vaativuuden mukaisia tasokorotuksia.

Avoimia toimia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valintojen vahvistamista valittujen tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen puh. 044 7307 635, jouni.kauppinen@soite.fi tai vastaava puheterapeutti Kaisa Saariaho puh. 040 6534 485, kaisa.saariaho@soite.fi


Kokkolassa 5.2.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 15.3.2021 kl. 12.00

TVÅ (2) BEFATTNINGAR SOM TALTERAPEUT

Behörighetsvillkoret är en legitimerad talterapeut.

Till uppgifterna hör talterapeutiska bedömningar och talterapeutisk rehabilitering, antingen med barn och unga eller med vuxna. Det är möjligt att förhandla om uppgiftens innehåll och dess första placering.

I Soite har alla rehabiliteringstjänster integrerats i serviceområdet Rehabilitering och neurologi, och talterapiteamet har i sin helhet placerats i ett ansvarsområde.

Vi erbjuder stödet av ett sektorsövergripande talterapeutteam och möjlighet till mångsidigt arbete med beaktande av dina intressen. Vi erbjuder dessutom en flexibel arbetstid tack vare en arbetstidsbank samt möjlighet till arbete på distans och till förkortad arbetstid. Arbetstidsformen är periodarbete. Regelbunden arbetshandledning har ordnats.

Vi förväntar oss förmåga att arbeta i ett yrkesövergripande team samt god samarbetsförmåga. Du får välja om du arbetar med finsk- eller svenskspråkiga klienter.

Inom Soite tillämpas ett separat avtal i fråga om talterapeuternas lönesättning. Utöver den uppgiftsrelaterade lönen betalas årstillägg i enlighet med AKTA samt nivåförhöjningar enligt arbetets svårighetsgrad.

De lediga befattningarna söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan.

Före fastställandet av valen bör de valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. Vid tillsättandet av befattningarna tillämpas en prövotid på sex månader.

Mer information ges av ansvarsområdeschef Jouni Kauppinen tfn 044 730 7635, jouni.kauppinen@soite.fi eller ansvariga talterapeuten Kaisa Saariaho tfn 040 653 4485, kaisa.saariaho@soite.fi


I Karleby 5.2.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.