Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana
1.7.2021 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 20.8.2021 klo 12 saakka. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

KAKSI (2) TOIMINTATERAPEUTIN TOINTA

Alkusijoituspaikat lasten toimintaterapia sekä aikuisten toimintaterapia

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutti.

Tehtäviin kuuluvat toimintaterapia-arviot, ohjaukset ja mahdollisesti myös terapiasarjat. Työtä on mahdollista tehdä myös asiakkaan toimintaympäristössä (koti, päiväkoti, koulu).

Soitessa kaikki kuntoutuspalvelut on integroitu kuntoutuksen ja neurologian palvelualueeseen ja toimintaterapeuttitiimi on sijoitettu kokonaisuutena yhden esimiehen alaisuuteen Lasten ja nuorten vastuualueelle.

Tarjoamme yli kymmenhenkisen monialaisen toimintaterapeuttitiimin tuen ja mahdollisuuden monipuoliseen työhön. Soitessa on mahdollisuus joustavaan työaikaan työaikapankin ja lyhennetyn työajan muodossa. Myös osittainen etätyö on sovittaessa mahdollista.

Odotamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Ruotsin kielen taito ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Ilmoita myös haetko ensisijaisesti lasten vai aikuisten toimintaterapeutin paikkaa vai molempia.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen puh. 044-7307635 jouni.kauppinen@soite.fi tai toimintaterapeutti Tiina Känsäkangas puh. 0400-145586, tiina.kansakangas@soite.fi

www.soite.fi

Kokkolassa 8.6.2021

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas
senast 1.7.2021 kl. 12.00, ansökningstiden förlängs till 20.8.2021 kl. 12.00. Tidigare ansökningar beaktas.

TVÅ (2) BEFATTNINGAR SOM ERGOTERAPEUT

Första placeringarna är som ergoterapeut för barn och som ergoterapeut för vuxna

Behörighetsvillkoret är legitimerad ergoterapeut.

Till uppgifterna hör ergoterapeutiska bedömningar, handledning och eventuellt också terapiserier. Det är också möjligt att arbeta i klientens egen miljö (hem, daghem, skola).

I Soite har alla rehabiliteringstjänster integrerats till serviceområdet Rehabilitering och neurologi, och ergoterapeutteamet har i sin helhet placerats under en chef inom ansvarsområdet för barn och ungdomar.

Vi erbjuder stödet av ett sektorsövergripande ergoterapeutteam på över tio personer och möjlighet till mångsidigt arbete. Soite erbjuder möjlighet till flexibla arbetstider tack vare arbetstidsbank eller kortare arbetstid. Även distansarbete är möjligt delvis enligt överenskommelse.

Vi förväntar oss förmåga att arbeta i ett yrkesövergripande team samt god samarbetsförmåga. Kunskaper i svenska och möjlighet att använda egen bil räknas som meriter.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt en bedömning av arbetets svårighetsgrad som gjorts i samkommunen.

Den lediga befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Meddela också om du ansöker i första hand om befattningen som ergoterapeut för barn eller som ergoterapeut för vuxna eller båda.

Innan valet fastställs ska den som valts till befattningen visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex månader.

Mer information ges av ansvarsområdeschef Jouni Kauppinen, tfn 044 730 7635 jouni.kauppinen@soite.fi eller ergoterapeut Tiina Känsäkangas, tfn 0400 145 586, tiina.kansakangas@soite.fi

www.soite.fi

I Karleby 8.6.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb