Skip to main content
test

Utsjoen kunta hakee koulukuraattorin sijaista kouluun ja varhaiskasvatukseen 15.8.2022-31.1.2023

Tehtäviin kuuluvat Utsjoen koulujen kuraattorin tehtävät sekä varhaiskasvatuksen moniammatilliseen työhön osallistuminen. Työhön kuuluu matkustamista Utsjoen kunnan eri koulujen välillä.

Kuraattorin tulee olla kiinnostunut nuorista ja lapsista sekä olla helposti lähestyttävä. Työ edellyttää yksilö-, perhe- ja yhteisötason työn monipuolisia tietoja ja taitoja sekä myönteistä asennetta. Kuraattorilta edellytetään myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia kaksikielisessä ja monikulttuurisessa saamelaisessa toimintaympäristössä. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi, sillä 70% kunnan lapsista ja nuorista on saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Kelpoisuusvaatimus on asetuksen (29.12.2016/1501) mukainen, eli tehtävään soveltuu sosiaalityöntekijän tai sosionomin koulutus tai vähintään sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Tehtävänkuva, nimike ja palkka riippuvat osin valitun kelpoisuudesta.

Toimi täytetään 4 kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 14.3.2022 klo 9:00 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

-----------------


Ohcejoga gielda ohcá skuvlakuráhtora nuppiin sániin sosiálasuorggi máhtti skuvlii ja árrabajásgeassimii 15.8.2022-31.1.2023

Bargguide gullet skuvllaid kuráhtora barggut, árrabajásgeassima máŋggaámmátlaš bargui oassálastin. Bargui gullá mátkkošteapmi Ohcejoga gieldda guđege skuvlla gaskkas.

Kuráhtor galgá leat beroštuvvan nuorain ja mánáin sihke olmmoš gii lea rabas olbmuiguin barggadettiin. Bargu eaktuda oktagas-, bearaš- ja servodatdási barggu máŋggabealat dieđuid ja dáidduid ja mieđis jurddašanvuogi. Kuráhtoris vurdojit maiddái buorit oktasašbargo- ja vuorrováikkuhusdáiddut sihke návccat doaibmat guovttegielat ja máŋggakultuvrralaš sápmelaš doaibmanbirrasis. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ohccái earenoamáš ánsun, dasgo 70% gieldda mánáin ja nuorain leat sámegielat árrabajásgeassimis ja oahpahusas.

Dohkálašvuođagáibádus lea ásahusa (29.12.2016/1501) mielde, nuppiin sániin bargui heive sosiálabargi dahje sosionoma skuvlejumi dahje uhcimustá sosiálauorgái heivejeaddji ámmátallaskuvladutkosa čađahan olmmoš, dahje olmmoš, geas lea heivvolaš allaskuvladutkkus, ja ahte sosiálasuorggi ávnnasoahput leat čađahuvvon dahje uhcimustá guovtte jagi bargohárjánupmi kuráhtora dahje sosiálasuorggi danveardásaš barggus.

Bargogovva, namahus ja bálká leat oassái válljejuvvon olbmo dohkálašvuođa mielde.

Doaimmas lea 4 mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon olmmoš galgá čájehit rihkusregisterlága 6§ 2 momeanttas oaivvilduvvon váldosa rihkusregisteris 30 beaivvi siste válgamearrádusa diehtun oažžumis.

Sámegiela giellalassi 125€/mb njálmmálaš máhttu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 30.6.2022 dmu 15:00 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi, puh. +358 40 7447630, virpi.veskoniemi@utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Utsjoentie 44, 99980 Utsjoki

Rekommenderade jobb