test

Lähihoitaja, kotihoito / Närvårdare, hemvård (Loviisa/Lovisa)

Ansök senast  17.12.2023 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee neljää LÄHIHOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pääasiallinen toimipisteesi on Loviisan kotihoitopalvelut.

Kotihoito auttaa ja tukee senioreita selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin kun heidän toimintakykynsä on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Työskentelemme kuntouttavalla työotteella. Loviisan kotihoito toimii tiimityöskentelynä kolmella eri alueella. Työtä tukemassa on tiimin vastaava sairaanhoitaja, toiminnanohjaajat sekä kotihoidon ohjaajat.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai aikaisempi perushoitajatutkinto (laillistus JulkiTerhikki/ julki suosikki). Lisäksi edellytämme kummankin kotimaisen kielen osaamista. Tehtävä edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Arvostamme oma- aloitteellisuutta, hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 2483,53 e/kk + mahdolliset lisät. Työaika on 38 h 15 min/viikko (kaksivuorotyö). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä kuukauden kuluessa työsuhteen aloittamisesta.

Hakemukset pyydetään jättämään 17.12.2023 klo 23:59 mennessä. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Lisätietoja antaa kotihoidon ohjaajat:
Cassandra Sarström 044 505 1309 tai cassandra.sarstrom@itauusimaa.fi ja
Satu Nybondas 040 571 6488 tai satu.nybondas@itauusimaa.fi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2 600 personer och är en av de största arbetsgivarna i området.

Östra Nylands välfärdsområde söker fyra NÄRVÅRDARE för anställning i ordinarie arbetsavtalsförhållande med början från 1.1.2024 eller enlingt överenskommelse. Ditt primära verksamhetsställe finns inom Loviisa hemvård.

Hemvården hjälper och stöder seniorer i att klara av de dagliga sysslorna i hemmet då hens funktionsförmåga har sjunkit pga ålder, sjukdom eller skada. Vi jobbar med ett rehabiliterande arbetssätt. Lovisa hemvård erbjuds på tre områden inom Lovisa. Som stöd i jobbet har man teamets sjukskötare, resursplanerarna och hemvårdsledarna.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen eller tidigare primärskötarexamen (legitimering ska framgå av JulkiTerhikki,julki suosikki). Dessutom förutsätter vi kunskaper i de båda inhemska språken. Uppgiften förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bil. Vi uppskattar att du tar egna initiativ samt har goda kunskaper i växelverkan och samarbete.

Anställningsvillkoren följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet), och i uppgiften tillämpas en prövotid. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2483,53 e/mån och därtill kommer eventuella tillägg. Arbetstiden är 38 h 15 min / vecka (tvåskiftsarbete). I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som valts ska inom en månad från att arbetsförhållandet inleddes uppvisa en godtagbar bedömning från företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna.

Vänligen skicka din ansökan senast 17.12.2023 kl. 23.59. Vi intervjuar under ansökningstiden.

Upplysningar ges av hemvårdsledarna:
Cassandra Sarström 044 505 1309 eller cassandra.sarstrom@itauusimaa.fi och
Satu Nybondas 040 571 6488 eller satu.nybondas@itauusimaa.fi

kotihoidon ohjaajat

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Läs om arbetsgivare