Utsjoella on haettavana lähihoitajan toimi.

Toimi täytetään vakinaisesti. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelu, Utsjoen toimialue.

Kotipalvelun lähihoitajan työtehtävät ovat pääsääntöisesti vanhusten perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti Utsjoen kirkonkylällä sijaitsevassa vanhusten palveluasumisen yksikössä sekä asiakkaiden kodeissa Utsjoen kunnan alueella. Työ on kaksivuorotyötä. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät. Yksikössä on käytössä Effica potilastietojärjestelmä.

Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2219,76€/kk. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antaa avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä, puh 040 843 6216.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 30.09.2020 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä ”lähihoitaja, kotipalvelu”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
---
Ohcejogas lea ohcanláhkai lagašdikšu doaibma.

Doaibma devdojuvvo fásta. Doaimma sadji lea vuosttassajis ruoktobálvalus, Ohcejoga doaibmaguovlu.

Ruoktobálvalusa lagašdikšu barggut leat eanaš boarrásiid vuođđodikšun sihke doaibmanávccaid ja eallinhálddašeami bisuheapmi. Barggut čađahuvvojit Ohcejoga girkosiiddas boarrásiid bálvalanássanovttadagas sihke áššehasaid iežaset ruovttuin Ohcejoga gieldda guovvlus. Bargu lea guovttevuorubargu. Iežas biila ja vuodjenkoarta leat vealtameahttumat. Ovttadagas lea anus Effica buohccidiehtovuogádat.

Lagašdikšus gáibiduvvo sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi ámmátbargiid dohkálašvuođaeavttuin addojuvvon lága (272/2005) 8 §:s oaivvilduvvon dohkálašvuohta (dán bargui heivvolaš sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi vuođđodutkkus, lagašdikšu dahje eará vástideaddji dutkkus). Sámegiela máhttu gehččojuvvo erenomáš ánsun

Bálká- ja bargoeavttut mearrašuvvet GVBES mielde, barggu miel meroštallon bálká 2219,76€/mb. Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.
Doaimmas lea njealji mánotbaji geahččalanáigi. Doibmii válljejuvvon olmmoš galgá ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis. Dasa lassin válljejuvvon olbmos berre leat fámus njoammudávdalága (1227/2016) 48§:s oaivvilduvvon boahkohansuodji .

Lassedieđuid addá rabasbálvalusa jođiheaddji Taina Jylhä, tel 040 843 6216.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 30.09.2020 diibmu 15.00 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Juos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala merken ”lähihoitaja, kotipalvelu”. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Tutustu työnantajaan

Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä, puh 040 843 6216.

Utsjoen kunta, Sosiaali- ja terveystoimi, Kotipalvelu
Osoite: Utsjoki-Nuorgam alue, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1232. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.