test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 31.10.2021 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 31.12.2021 klo 12 saakka

LÄHIHOITAJAN SIJAISUUKSIA
Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kotihoidon tiimeihin

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Arvostamme vanhustyöhön suuntautumista sekä kuntouttavaa työotetta. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, työhön sitoutumista, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa vanhustyön työkokemusta. Valitulta henkilöstöltä edellytetään valmiuksia, halukkuutta ja sitoutumista työkiertoon. Työ on kaksivuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuuksia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Lisätietoja antaa palveluesimies Åsa Rönnqvist puh. 050 310 5035

Kruunupyyssä 27.9.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 31.10.2021 kl. 12.00, ansökningstiden förlängs till 31.12.2021 kl. 12

VIKARIAT SOM NÄRVÅRDARE
till hemvårdsteamen i Kronoby, Nedervetil och Terjärv

Behörighetskrav närvårdarstuderande eller närvårdarexamen. Vi värdesätter inriktning på äldrearbete samt ett rehabiliterande arbetssätt. Erfarenhet av vårdarbete i området samt kunskaper i det andra inhemska språket räknas som merit.

Vi förväntar oss kännedom om arbetet i området, en positiv inställning till utveckling, engagemang i arbetet, god organisationsförmåga, förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer samt ett klientorienterat arbetssätt i yrkesövergripande arbetssammanhang. Dessutom värdesätter vi tidigare arbetserfarenhet inom äldrearbete. Vi förutsätter att de som väljs till vikariaten har beredskap till och vilja att delta i arbetsrotation, och att de valda förbinder sig till arbetsrotation. Arbetet är tvåskiftsarbete.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Vikariaten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan. Kopior av examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till den elektroniska ansökan, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Mer information ges av serviceförman Åsa Rönnqvist tfn 050 310 5035

I Kronoby 27.9.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb