Ledande socialarbetare - Lohjan kaupunki

Ledande socialarbetare - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en ledande socialarbetare till barnfamiljernas socialtjänster.

Den ledande socialarbetarens huvudsakliga uppgift är att som specialsakkunnig i tjänster och klientarbete stödja det arbete socialarbetarna och socialhandledarna inom familjesocialarbetet och barnskyddet gör och se till att klientprocesserna och klientarbetet löper smidigt. Den ledande socialarbetaren utvecklar klientprocesserna tillsammans med personalen, ansvarar för teamarbetet, arbetar vid behov som arbetspar för personalen i klientsituationer samt ansvarar för sin del för en högkvalitativ kundservice. Den ledande socialarbetaren deltar i ekonomiförvaltningens planering och genomförande, leder och organiserar sakkunnigarbetet inom det krävande klientarbetet, samarbetet på en fleraktörsplattform samt arbetets olika processer.

Arbetet förutsätter tidigare arbetserfarenhet och kompetens inom ekonomisk ledning samt god kännedom om servicesystemet för barn, unga och familjer. Sökanden ska ha utmärkta interaktions-, förhandlings- och samarbetsfärdigheter. Tidigare erfarenhet/kunskap om barnskyddsarbete och gedigen kännedom om lagstiftning är också en förutsättning för framgång i arbetet. Vi uppskattar en positiv attityd till utveckling samt kännedom om den systemiska barnskyddsmodellen.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. I Lojo ges de tjänster som är avsedda för barnfamiljer genom regionala insatser, ett tvärprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun. Kom och utveckla med oss tjänsterna inom familjesocialarbetet och barnskyddet i Lojo.

Vi söker precis dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar. Målet är att tillämpa principerna för det systemiska tänkandet och de metoder som stöder tänkandet så att de ger ett perspektiv som på ett konkret sätt styr familjesocialarbetet och barnskyddsarbetet.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team med bl.a. socialarbetare och socialhandledare, en egen mottagningsenhet, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt yrkesutbildade stödpersoner. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefsstöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkoret är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§).

Lönen är 3754,88 €/mån., enligt AKTA. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen och samt uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen tfn. 044 3741 225, paivi.kankanen@lohja.fi (Inte anträffbar 19.-20.6.2019)
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 27.6.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-156-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren