Ledande socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

En ledande socialarbetare ansvarar för utvecklingsarbetet i socialarbetet inom äldreservice samt koordinerar en multiprofessionell SAS-arbetsgrupp (Utred-Bedöm-Placera), till vilken hör en SAS-läkare och en SAS-skötare.

Som direkta underordnade har ledande socialarbetare 11 anställda inom socialbranschen. Sex av underodnade är socialarbetare inom äldreservice som arbetar i första hand i samarbete med hemvård och privata servicehus, fem socialhandledare arbetar vid enheter för vård och omsorg dygnet runt samt en koordinator för boendeservice vars uppgift är tillsyn av privat serviceproduktion.

Behörighetskraven för uppgiften är behörighet som socialarbetare, kännedom om branschen samt en tillräckligt god ledarförmåga.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Serviceområdeschef Sari Ahonen tfn 050 553 2447 / sari.ahonen@turku.fi
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Service för äldre och handikappade, Äldreservice, Gemensamma funktioner inom äldreservice
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.