Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, 2 tehtävää, Päivänkehrän koulu

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Ruotsin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot
tai
sellainen opettajankoulutus Ruotsissa, johon on sisältynyt ruotsin kielellä suoritettava opetusharjoittelu.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- Kielikylpypedagogiikan hyvää tuntemusta sekä kykyä, intoa ja halua kehittää kielikylpyopetusta
- Opettajakokemusta erityisesti kielikylvystä
- Intoa ja kykyä opettaa kaikkia kielikylvyn luokka-asteita
- Kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
- Erityisosaamista seuraavissa oppiaineissa: musiikki, käsityö
- Hyviä työyhteisötaitoja
- Muita sellaisia tekijöitä, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Päivänkehrän koulun toimipisteet ovat Komeetta ja Päivänkehrä. Ruotsin kielikylpyopetus järjestetään Päivänkehrän toimipisteessä. Yleisopetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen lisäksi koulussa on painotettua musiikin opetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavaa opetusta. Koulussa on oppilaita noin 680, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/paivankehrankoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antavat: rehtori Jukka Sarpila, jukka.sarpila@espoo.fi, 050 518 4333 ja virka-apulaisrehtori Mari Vuokila mari.vuokila@espoo.fi, 043 824 5992

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Päivänkehrän koulu
Osoite: Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka!