Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa Aikuispsykiatrian avohoidossa on haettavana 20.1.2021 klo 12.00 mennessä

OSASTONHOITAJAN VIRKA

Osastonhoitaja vastaa vastuualueensa hoitotyön toiminnan johtamisesta ja on hoitotyöntekijöiden esimies. Keskeistä on asiakasprosessien ylläpito ja kehittäminen sekä vastuualueen substanssiasiantuntijuus. Henkilöstöresurssien hallinnan lisäksi osastonhoitaja osallistuu talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä tekee hankintoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto sekä soveltuva johtamiskoulutus. Hakijalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Eduksi katsotaan soveltuva terveydenhuollon esimies- ja johtamiskokemus sekä aiempi kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä organisointi-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä toimia verkostoissa. Odotamme sinulta kannustavaa, osallistuvaa ja osallistavaa otetta esimies- ja kehittämistyöhön.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Sairaala on savuton. Toimimme opetussairaalana.

Lisätietoja antavat palvelualuejohtaja Nina Wikström puh.0447232306 ja osastonhoitaja/vs vastuualuejohtaja Markus Heikell puh. 0408042174.


Kokkola 5.1.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas inom Psykiatriska öppenvården för vuxna senast 20.1.2021 kl. 12.00

EN PLATS SOM AVDELNINGSSKÖTARE

Avdelningsskötaren ansvarar för ledningen av vårdarbetet och är chef för vårdarbetstagarna. Centralt är upprätthållandet och utvecklingen av klientprocesser samt substansexpertis inom ansvarsområdet. Utöver förvaltningen av personalresurser deltar avdelningsskötaren i planeringen och uppföljningen av ekonomin och gör upphandlingar.

Duglighetskraven är för uppgiften lämplig högskoleexamen eller lägre examen från läroverk samt lämplig ledarskapsutbildning. Den sökande ska vara legitimerad i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Lämplig erfarenhet av chefs- och ledarskapserfarenhet samt tidigare erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete ses som merit. Framgång i uppgiften förutsätter goda organiserings- interaktions- och kommunikationsfärdigheter samt förmåga att fungera i nätverk. Vi förväntar oss ett uppmuntrande, inkluderande och deltagande arbetssätt i chefs- och utvecklingsarbetet.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat . Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen. Kopior på examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till ansökningen, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av samkommunens företagsläkare samt ett negativt resultat i ett narkotikatest. Dessutom ska den valda ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på sex månader. Sjukhuset är rökfritt och fungerar som ett undervisningssjukhus.

Mer information ges av ansvarsområdeschef Nina Wikström tfn 0447232306 och avdelningsskötare/tf avdelningsområdeschef Markus Heikell tfn 0408042174.


Karleby 5.1.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.