Skip to main content
test
Osastonylilääkärin virka, Nuorisopsykiatria - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 23.12.2022 klo 12.00 mennessä

OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA, NUORISOPSYKIATRIA

Hyvinvointialueelle siirryttäessä Keski-Pohjanmaa on edelläkävijä integroidun sosiaali- terveydenhuollon kehittämisessä. Kaikki perheiden lähipalvelut, psykiatriset erikoisalat, alaikäisten somaattinen erikoissairaanhoito, lastensuojelu sekä päihdepalvelut ja aikuissosiaalityö ovat jo vuosien ajan vakiintuneet saman hallinnon alle Soiten Perheiden palveluiden toimialueelle.

Soiten nuorisopsykiatrian yksikkö toimii Kokkolassa kiinteänä osana Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa. Yksikköön kuuluu nuorisopsykiatrian poliklinikka, lasten ja nuorten terapiapoliklinikka, syömishäiriöyksikkö Verso sekä nuorisopsykiatrian 10-paikkainen akuuttiosasto.

Nuorisopsykiatrian osastonylilääkäri vastaa sairaalan 10-paikkaisesta nuorisopsykiatrian suljetusta osastosta. Osastolla toteutetaan kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoja sekä mielenterveyslain mukaisia tarkkailujaksoja ja alaikäisten tahdosta riippumatonta hoitoa. Työnkuvassa painottuu kliininen työ ja oman yksikön toiminnan kehittäminen yhdessä vastuualuejohtajan ja osastonhoitajan kanssa. Keski-Pohjanmaan keskussairaala toimii myös opetussairaalana, ja virkaan liittyy erikoistuvien lääkäreiden ja/tai lääketieteen opiskelijoiden ohjausvelvollisuus. Kelpoisuutena virkaan on nuorisopsykiatrian erikoislääkärin pätevyys.

Soitessa on käytössä paikallinen, kannustava sopimus lääkäreiden palkkauksesta. Mahdollinen erityisosaaminen huomioidaan. Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virkaan valitun on esitettävä laissa 504/2002 edellytetty rikosrekisteriote. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Virkaan sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja antaa lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen (p. 040 653 4064, jaakko.kosonen@soite.fi) sekä psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri Jarkko Heino (p. 0400 145 506, jarkko.heino@soite.fi)

Kokkola 22.11.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 23.12.2022 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM AVDELNINGSÖVERLÄKARE, UNGDOMSPSYKIATRI

Mellersta Österbotten är föregångare i fråga om att utveckla integrerad social- och hälsovård vid övergången till välfärdsområdet. All närservice för familjer, alla psykiatriska specialiteter, somatisk specialsjukvård för minderåriga, barnskyddet samt servicen vid missbruk och vuxensocialarbetet har redan under flera år etablerat sig under samma administration inom verksamhetsområdet Familjernas tjänster i Soite.

Soites ungdomspsykiatriska enhet utgör en fast del av Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. Till enheten hör en ungdomspsykiatrisk poliklinik, en terapipoliklinik för barn och ungdomar, ätstörningsenheten Verso och en ungdomspsykiatrisk akutvårdsavdelning med tio patientplatser.

Avdelningsöverläkaren för ungdomspsykiatri ansvarar för en sluten ungdomspsykiatrisk avdelning med tio patientplatser. På avdelningen genomförs kris-, undersöknings- och vårdperioder samt observationsperioder och vård oberoende av en minderårigs vilja i enlighet med mentalvårdslagen. I arbetsbeskrivningen betonas kliniskt arbete och utveckling av den egna enheten tillsammans med ansvarsområdeschefen och avdelningsskötaren. Mellersta Österbottens centralsjukhus fungerar också som ett undervisningssjukhus, och till tjänsten hör skyldighet att handleda läkare under specialistutbildning och/eller medicine studerande. Behörighetsvillkoret för tjänsten är behörighet som specialist inom ungdomspsykiatri.

I Soite används ett lokalt, motiverande avtal i lönesättningen för läkare. Eventuellt specialkunnande tas i beaktande. Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökning.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Den som väljs till tjänsten ska visa upp sitt straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002. Den sökande ska dessutom ha ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Vid tillsättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Mer information ges av ansvarsområdeschefen för barn- och ungdomspsykiatri Jaakko Kosonen (tfn 040 653 4064, jaakko.kosonen@soite.fi) och av överläkaren Jarkko Heino som ansvarar för psykiatrisk vård (tfn 0400 145 506, jarkko.heino@soite.fi)


I Karleby 22.11.2022

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb