test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 11.2.2022 klo 12.00 mennessä

PÄIHDELÄÄKÄRIN VIRKA, RIIPPUVUUS- JA PÄIHDEPALVELUT

Keski-Pohjanmaa on edelläkävijä integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Kaikki perheiden lähipalvelut; aikuisten sosiaalipalvelut, lasten- ja nuorten erityispalvelut, perhekeskuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut kuuluvat saman hallinnon alle Soiten Perheiden palveluiden toimialueeseen.

Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluissa hoidetaan osastolla päihdeongelman suhteen selviäminen ja vieroitushoidot sekä osa korvaushoidon aloituksista. Osastolle tulee potilaita myös Soiten ulkopuolelta. Päihde- ja riippuvuuspalveluiden avokuntoutus antaa moniammatillista apua päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville sekä mahdollisuuksien mukaan heidän läheisilleen. Lisätietoa www.soite.fi/paihdepalvelut - sivuilla.

Kelpoisuutena virkaan on päihdelääketieteen erityispätevyys tai lääkäri, jolla on kokemus päihdepotilaiden hoidosta tai lääkäri/erikoistuva, jolla kiinnostus tehdä päihdetyötä.

Virkaan valittu lääkäri tulee työskentelemään päihdelääketieteen erityispätevyyden omaavan lääkärin työparina ja samalla on mahdollisuus hankkia päihdelääketieteen erityispätevyys (Soiten ulkopuolinen koulutus + työnohjaus).

Tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja motivoituneen työyhteisön.

Soitessa on käytössä paikallinen, kannustava sopimus lääkäreiden palkkauksesta. Mahdollinen erityisosaaminen huomioidaan.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virkaan valitun on esitettävä laissa 504/2002 edellytetty rikosrekisteriote. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Virkaan sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja antaa päihde- ja riippuvuuspalveluiden ylilääkäri Anne Linna, puh. 0447307630, vastuualuejohtaja Johanna Kotamäki puh. 0408068110.

Kokkola 14.1.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 11.2.2022 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM LÄKARE INOM BEROENDEVÅRDEN, SERVICE VID MISSBRUK OCH BEROENDEN

Mellersta Österbotten är en föregångare inom utvecklingen av den integrerade social- och hälsovården. All närservice för familjer, socialtjänsterna för vuxna, specialtjänsterna för barn och unga, familjecentertjänsterna, mentalvårds- och beroendetjänsterna hör under samma förvaltning, Soites Familjestödstjänsters verksamhetsområde.

Inom Soites service vid missbruk och beroende genomför man tillnyktring vid beroendeproblem och abstinensbehandlingar på avdelningen samt en del av det inledande skedet av substitutionsbehandlingar. Till avdelningen kommer också patienter från utanför Soites område. Missbruks- och beroendetjänsternas öppenvårdsrehabilitering ger yrkesövergripande hjälp för personer med missbruks- och beroendeproblem samt i mån av möjlighet till deras närstående. Ytterligare information på sidan www.soite.fi/paihdepalvelut .

Behörighetskravet för tjänsten är specialkompetens inom beroendemedicin eller en läkare som har erfarenhet av vård av patienter med beroendeproblem eller en läkare/läkare under specialutbildning som är intresserad av att arbeta inom beroendevården.

Läkaren som väljs för tjänsten kommer att arbeta tillsammans med en läkare med specialkompetens inom beroendemedicin och har samtidigt möjlighet att skaffa specialkompetens inom beroendemedicin (utbildning utanför Soite + arbetshandledning).

Vi erbjuder ett mångsidigt och yrkesmässigt utmanande arbete och en utvecklingsvänlig och motiverad arbetsmiljö.

Inom Soite tillämpas ett lokalt avtal om sporrande lönesättning för läkare. Eventuell specialkompetens beaktas.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat . Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen.

Innan valet fastställs bör den valda personen visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. Den person som väljs till tjänsten måste presentera ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lag 504/2002. Dessutom ska den valda ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). I tjänsten ingår 6 månaders prövotid.

Ytterligare information ger Anne Linna, överläkare inom service vid missbruk och beroende, tfn S0447307630, ansvarsområdeschef Johanna Kotamäki tfn 0408 068 110.

Karleby 14.1.2022


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb