Palomies

Etelä-Karjalan pelastuslaitos hakee palvelukseen 1.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan palomiestä, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Lappeenrannan toimialueella Joutsenon paloasema.

Palomiehen tehtäviin kuuluu palomiehen perustehtävät. Muista palomiehen tehtävistä päätetään tarkemmin tehtäväkuvassa huomioiden henkilön koulutus ja työkokemus. Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa vapaamuotoiseen varallaoloon.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen miehistöviranhaltijan kelpoisuus sekä BC-luokan ajo-kortti.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä tietoteknistä perusosaamista. Eduksi katsotaan pelastussukeltaja -pätevyys.

Viran täyttöön sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Palomies on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Palomiehen viran palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja henkilökohtaisen pätevyyden mukaisesti. Palomies työskentelee työvuoroissa, joissa olevien työntekijöiden työajasta on sovittu paikallisella sopimuksella. Eläke-edut määräytyvät Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja fyysisestä toimintakyvystään.

Palomiehen virkaan valittavalta edellytetään sisäministeriön ohjeen (Sisäministeriön julkaisu 5/2016) mukaista riittävää toimintakykyä. Kuntovaatimukset virkaan (vähimmäisrajat) ovat seuraavat: Hapenottokyky VO2max 50 ml/kg min-1 ja 4,0 (l/min) sekä Firefit-testin lihaskuntoindeksi = 4.

Fyysinen toimintakyky arvioidaan kaksiosaisena testinä, joissa testataan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyky ja lihaskunto. Testaus suoritetaan pelastuslaitoksen hyväksymässä testipaikassa. Testauksista aiheutuneista kustannuksista vastaa viranhakija itse. Pelastuslaitos voi hyväksyä aikaisemmin tehdyt testitulokset, jotka saavat olla korkeintaan 3 kk vanhoja (viimeiseen hakupäivään verrattuna).

Hakijan sisällyttää hakemukseensa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726 / 2014) ja valitun on esitettävä todistus huumausainetestistä.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -palvelussa (www.kuntarekry.fi) 28.9.2020 klo 15.00 mennessä. Työavain 308130.
Kirjalliset hakemus tulee osoittaa Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle ja toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen PK 11, 53101 Lappeenranta, tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Lisätietoja

http://www.ekpelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot:
palopäällikkö Heikki Liimatainen puh. 040-078 2255
vuoromestari Tommi Martikainen puh. 050 380 5343

Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Osoite: Armilankatu 35, 53100 Lappeenranta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan alue (Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale).

Vastaamme kaikissa olosuhteissa lainsäädännön ja sopijakuntiemme meiltä edellyttämistä palveluista. Meille on tärkeää asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja hyvän kumppanuusverkoston hyödyntäminen.

Tehtävänämme on pelastustoimen palveluiden tuottaminen siten, kuin pelastuslainsäädännössä, Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa, hyväksytyssä palvelutasopäätöksessä tai muissa säännöksissä määrätään.