Perhepäivähoitaja, omassa kodissa toimiva

Lapuan kaupungin sivistyskeskus hakee avoimella haulla omassa kodissaan työskentelevää

PERHEPÄIVÄHOITAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 4.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perhepäivähoitajan tehtävään kuuluu lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen perushoidon ja suunnitelmallisen kasvatustyön keinoin. Perhepäivähoitaja noudattaa työssään Valtakunnallisen varhaiskasva-tussuunnitelman perusteita sekä Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Perhepäivähoitajan työtä ohjaa varhaiskasvatuksen alue-esimies.

Perhepäivähoitajan kodin ja ympäristön tulee olla soveltuva varhaiskasvatustoimintaan ja se on hyväksyttävä toimintaan sopivaksi ennen työn aloittamista. Perhepäivähoitajalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitut-kintoa tai muuta alle soveltuvaa koulutusta.

Perhepäivähoitajan työ on itsenäistä ja monipuolista varhaiskasvatustoimintaa. Hoitajalta edellytetään hyviä yh-teistyötaitoja perheen kohtaamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön lapsen huoltajien kanssa. Perhepäivähoitajan työn tukena ovat perhepäivähoitajien tiimi omalla alueella sekä varhaiskasvatuksen alue-esimies ja alueen varhais-kasvatuksen erityisopettaja.

Perhepäivähoitajan ryhmässä voi yhtäaikaisesti olla hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna 4 lasta ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi.

Mikäli perhepäivähoitajan koti, ympäristö, koulutus sekä sijainti vastaavat varhaiskasvatuksen sen hetkistä tar-vetta ja henkilö todetaan sopivaksi tehtävään, voidaan perhepäivähoitaja palkata määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2021 alussa. Työsuhteen kesto on 5-12 kk, Palkkaus määräyhtyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja perhepäivähoitajan työstä voi tiedustella varhaiskasvatuksen alue-esimiehiltä Henna-Riikka Niemis-töltä, 044 438 4146, henna-riikka.niemisto@lapua.fi tai Anu Latvala, 044 438 4131, anu.latvala@lapua.fi.

Valinta on ehdollinen. Ehdollisesti tehtävään valitun tulee esittää 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedok-sisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikos-taustaote sekä todistus terveydentilastaan uhalla, että valinta muutoin raukeaa.

Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.lapua.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen alue-esimies Henna-Riikka Niemistö, 044 438 4146
Varhaiskasvatuksen alue-esimies Anu Latvala, 044 438 4131

Lapuan kaupunki
Osoite: Valtuustontie 8, 62100 Lapua

Lapuan kaupunki on kasvava, hyvinvointia edistävä, tasapainoinen kokonaisuus, jossa turvallisen, esteettömän ja viihtyisän asumisen, elämisen ja yrittämisen edellytykset ovat hyvät. Lapuan kaupungin palveluja täydentää monipuoliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.

Lapuan kaupungin työpaikat ovat savuttomia.