Utsjoella on haettavana perhetyöntekijän virka 1.5.2021 alkaen.

Perhetyöntekijän työtehtäviin kuuluvat mm. perhetyö sekä muut perhesosiaalityön ja lastensuojelupalveluiden tehtävät. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaiden kotona. Työ saattaa sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Viran hoitaminen edellyttää soveltuvuutta asiakastyöhön, lapsimyönteisyyttä, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja mutkatonta asennetta muuttuviin tilanteisiin. Odotamme että sinulla on kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Kelpoisuusehtona perhetyöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ( 817/2015) mukainen sosionomin koulutus tai muu soveltuva sosiaalialan koulutus ja työkokemus. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Tarkempia tietoja virasta antaa hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettää 14.04.2021 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, sosiaali- ja terveystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä perhetyöntekijä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

--

Ohcejogas lea ohcan láhkai bearašbargi virgi 1.5.2021 rájes.

Bearašbargi bargguide gullet ee. bearašbargu sihke eará bearašsosiálabarggu ja mánáid-suodjalusbálvalusaid barggut. Bargan dáhpáhuvvá eanaš áššehasaid ruovttus. Bargui sáhttá gullat maiddái eahket- ja vahkuloahppabargu.

Virggi dikšuma eaktun leat heivvolašvuohta áššehasbargui, mánnámieđisvuohta, buorit ráđđádallan- ja vuorrováikkuhusdáiddut, iešálggalašvuohta ja vuogáiduvvan molsašuddi dillái. Mii vuordit ahte dus lea hárjánupmi mánáiguin, nuoraiguin ja bearrašiiguin bargamis.

Gelbbolašvuođaeaktun bearašbargi virgái lea sosiálafuolahusa ámmátbargiid gelbbolašvuođagáibádusas addojuvvon lágas (817/2015) oaivvilduvvon sosionoma skuvlejupmi dahje eará dán bargui heivvolaš sosiálasuorggi skuvlejupmi ja bargohárjáneapmi. Sámegiela máhttu gehččojuvvo erenoamáš ánsun. Barggu dikšun gáibida iežas biilla geavaheami.

Bálká ja bargoeavttut mearrašuvvet GVBES mielde. Ohcejoga gielda máksá bargiidasas sámegielmáhtus giellalasi: njálmmálaš máhtus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.

Virgái válljejuvvon galgá ovdal virggi vuostáváldima buktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis sihke buktit oaidnin láhkai mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lágas (504/2002) oaivvilduvvon rihkusregisttarváldosa.

Virggis lea guđa mánotbaji geahččalanáigi.

Dárkilut dieđuid virggis addá dikšunbarggu hoavda Päivi Kontio, tel. 040-181 0280 dahje ovdanamma.sohkanamma at utsjoki.fi.

Ohcamušaid čuvvosiiguin bivdit sáddet 14.4.2021 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte.
Juos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain:
Ohcejoga gielda, Sosiála- ja dearvvasvuođadoaimmahat, PL 41, 99981 OHCEJOHKA/UTSJOKI.
Konfeluhta ala merkejupmi bearašbargi/perhetyöntekijä.
Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Utsjoen kunta
Osoite: Utsjkoen kunnan alue, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Suggested jobs