Haettavana Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan vuoden määräaikainen viransijaisuus 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tehtävän kuvaus
Pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatuksen opettaja vastaa opetuksen ja pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Sijoituspaikkana on Karigasniemen päiväkoti.

Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on luoda lapselle turvallinen ja aktivoiva oppimisympäristö, jossa lasten ajatuksia kunnioitetaan ja kuunnellaan. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vuoden kierto, paikalliset elinkeinot ja sijainti. Saamen kieli ja kulttuuri ovat vahvassa roolissa toiminnassa ja sen kaikissa arjen tilanteissa. Työskentelyä ohjaavia arvoja ovat toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat, yhdenvertaisuus, luonto ja suvaitsevaisuus.

Kelpoisuusehto
Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 26.
Palkkaus perustuu kunnalliseen virka-/työehtosopimukseen. Lisäksi Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikostaustaote.

Hakuaika päättyy 28.7.2021 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Huomioimme haussa myös valmistumisen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä hakijat, joilla on kokemusta työskentelystä varhaiskasvatuksessa. Karigasniemen kylässä on vuokra-asunto varattuna varhaiskasvatuksen työntekijälle.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi +358 40 7447 630 virpi.veskoniemi@utsjoki.fi ja varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja, puh. +358 40 1810273 tea.raudasoja@utsjoki.fi.

Ohcanláhkai Ohcejoga gieldda davvisámegielat árrabajásgeassima oahpaheaddji jagi guhkkosaš mearreáigásaš virgesadjásašvuohta 1.8.2021 rájes dahje soahpamuša mielde

Barggu govvádus
Davvisámegielat árrabajásgeassima oahpaheaddji vástida oahpahusa ja pedagogalaš doaimma plánemis, ollašuhttimis, árvvoštallamis ja ovddideamis. Sajuštanbáikin lea Gáregasnjárgga beaiveruoktu.

Ohcejoga gieldda árrabajásgeassima doaibmajurddan lea láhčit mánnái dorvvolaš ja movttiidahtti oahppanbirrasa, mas mánáid jurdagiid gudnejahttet ja guldalit. Doaimma plánemis váldojuvvojit vuhtii jagi birrajohtu, báikkálaš ealáhusat ja sajádat. Sámegielas ja -kultuvrras lea nana rolla doaimmas ja dan buot árgabeaivve diliin. Bargama stivrejeaddji árvvut leat nuppiid gudnejahttin, buorit láhttenvuogit, ovttaveardásašvuohta, luondu ja utnolašvuohta.

Gelbbolašvuođaeaktu
Árrabajásgeassinláhka 540/2018 § 26.
Bálká vuođđuduvvá gieldda virge-/bargoeaktosoahpamuššii. Dasa lassin Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.
Barggus heivehuvvo njealji mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon bargi galgá dárbbu mielde ovdanbuktit rihkusduogášváldosa nu mo rihkusregisttarlága 6 § 2 momeanttas meroštallo.

Ohcanáigi nohká 28.7.2021 dmu 15.00. Originála oahppo- ja bargoduođaštusat čájehuvvojit vejolaš jearahallama oktavuođas.
Mii váldit ohcamis vuhtii maiddái daid oahppiid, geat leat stuđerema loahppamuttus, sihke ohcciid geain lea hárjánupmi bargamis árrabajásgeassimis. Gáregasnjárgga gilis lea láigovisti várrejuvvon árrabajásgeassima bargái.

Lassedieđuid addá čuvgehushoavda-rektor Virpi Veskoniemi +358 40 7447 630 virpi.veskoniemi@utsjoki.fi ja árrabajásgeassinhoavda Tea Raudasoja, tel. +358 40 1810273 tea.raudasoja@utsjoki.fi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi +358 40 7447 630 virpi.veskoniemi@utsjoki.fi
varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja, puh. +358 40 1810273 tea.raudasoja@utsjoki.fi.

Lisätietoja

Utsjoen kunta, Sivistystoimi, Päivähoito

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Ylätenontie 330, Karigasniemi, 99950 Karigasniemi

Rekommenderade jobb