Haettavana Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan virka, 1.3.2021 alkaen.
Tehtävän kuvaus
Pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatuksen opettaja vastaa opetuksen ja pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Työsuhteen alkaessa sijoituspaikkana on Utsjoen päiväkoti.
Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on luoda lapselle turvallinen ja aktivoiva oppimisympäristö, jossa lasten ajatuksia kunnioitetaan ja kuunnellaan. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vuoden kierto, paikalliset elinkeinot ja sijainti. Saamen kieli ja kulttuuri ovat vahvassa roolissa toiminnassa ja sen kaikissa arjen tilanteissa. Työskentelyä ohjaavia arvoja ovat toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat, yhdenvertaisuus, luonto ja suvaitsevaisuus.
Kelpoisuusehto
Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 26.
Palkkaus perustuu kunnalliseen virka-/työehtosopimukseen. Lisäksi Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikostaustaote.
Hakuaika päättyy 1.2.2021 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja, puh. +358 40 1810273, tea.raudasoja@utsjoki.fi

Ohcanláhkai Ohcejoga gieldda davvisámegielat árrabajásgeassima oahpaheaddji virgi, 1.3.2021 rájes.
Barggu govvideapmi
Davvisámegielat árrabajásgeassima oahpaheaddji vástida oahpahusa ja pedagogihka doaibmama plánemis, ollašuhttimis, árvvoštallamis ja ovddideamis. Bargogaskavuođa álggediin sadjin lea Ohcejoga beaiveruoktu.
Ohcejoga gieldda árrabajásgeassima doaibmanjurddan lea oažžut áigái mánnái oadjebas ja aktiverejeaddji oahppanbirrasa, gos mánáid jurdagiid gudnejahttet ja guldalit. Doaibmama plánemis váldojit vuhtii jagi áiggit, báikkálaš ealáhusat ja sajádat. Sámegiella ja kultuvra leat nana rollas doaibmamis ja buot dan árgabeaivve dáhpáhusain. Barggu stivrejeaddji árvvut leat nuppiid gudnejahttin, buorit láhttenvuogit, ovttaveardásašvuohta, luondu ja utnolašvuohta.
Dohkálašvuođaeaktu
Árrabajásgeassinláhka 540/2018 § 26. Sámegiela dáidu gehččojuvvo earenoamáš ánsun.
Bálká vuođđuduvvá gielddaid virge-/bargoeaktosoahpamuššii. Dasa lassin Ohcejoga gielda máksá sámegiela dáiddus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš dáiddus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 €/mb.
Bargui guoská njealji mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon olmmoš galgá dárbbašettiin čájehit rihkusregisterlága 6 § 2 mom. oaivvilduvvon rihkusduogášváldosa.
Ohcanáigi nohká 1.2.2021 dmu 15.00. Álgoálgosaš oahppo- ja bargoduođaštusat čájehuvvojit vejolaš jearahallama oktavuođas.
Lassedieđuid addá árrabajásgeassinhoavda Tea Raudasoja, tel. +358 40 1810273, tea.raudasoja@utsjoki.fi

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja, puh. +358 40 1810273, tea.raudasoja@utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Osoite: Utsjoentie 44, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.