test
Projektipäällikkö, EtäAsema-hanke - Oulun kaupunki

BusinessOulun palveluihin kuuluu laaja kirjo erilaisia työllisyyttä, yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa edistäviä palveluja. BusinessOulun työllisyyspalvelut -yksikkö tarjoaa työllistymistä edistäviä palveluja Oulun alueen työttömille työnhakijoille sekä työnantajille, jotka tarvitsevat työvoimaa. BusinessOulun Työllisyyspalvelut toteuttaa parhaillaan työllisyyden kuntakokeilua voimassa olevan kokeilulain puitteissa. BusinessOulu -liikelaitos hallinnoi BusinessAsema -konseptia, johon liittyviä digitaalisia toimintoja ja palveluja kehitetään osaltaan ESR-rahoitteisessa EtäAsema-hankkeessa.

BusinessAsema on kohtaamispaikka, joka kokoaa yhteen alueen työnantajat, opiskelijat, työnhakijat, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. BusinessAseman toiminnalla edistetään alueella vallitsevan kohtaanto-ongelman ratkaisemista, autetaan alueen yrityksiä niiden kasvuun ja kehittymiseen liittyvissä haasteissa sekä tuodaan työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät palvelut matalan kynnyksen periaatteella saavutettaviksi. BusinessAseman toimintaideaan kuuluu vahvasti myös erilaisten digitaalisten ratkaisujen etsiminen, kehittäminen ja kokeileminen. BusinessAsemalla toimii mm. Digipaja ja Fablab. Digitaalisista palveluista hyötyvät sekä BusinessAseman eri kävijäryhmät, että talossa toimivat yhteistyökumppanit ja BusinessOulun omat tiimit ja työntekijät.

Haemme nyt PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ EtäAsema-hankkeeseen.

EtäAsema-hankkeen tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen sekä välillisesti myös alueen yritysten digitaalisen oppimisen tukeminen erilaisissa muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, erityisesti erilaisiin etäratkaisuihin liittyen. Hanketta toteutetaan kolmen työpaketin kautta, joita ovat:

1) Työnhakijoiden digitaalisen osaamisen vahvistaminen
Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä tuetaan työnhakutaitojen ja työtekotaitojen kehittymistä. Toimenpiteet sisältävät erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja hankkeen omana totutuksena sekä ostopalveluiden kautta hankkien.

2) Erilaisten etäratkaisujen tukeminen
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan työnhakijoille suunnattujen toimenpiteiden lisäksi alueen kolmannen sektorin digiloikkaa ja sen mukaisten toimintojen kehittymistä kansalaisjärjestötoiminnan ja työllistymistä edistävien palveluiden toimintaedellytysten parantamiseksi.

3) BusinessAsemalla toimivan Fablabin toimintojen kehittäminen ja laajentaminen
Palveluiden kehittäminen siten, että jatkossa sitä voivat hyödyntää entistä enemmän erilaisissa työnhaun vaiheissa olevat työnhakijat, kolmannen sektorin toimijat ja alueen yritykset.

Projektipäällikkö vastaa hankekokonaisuuden ja siihen sisältyvien työpakettien kokonaisuuden hallinnasta, hankkeeseen sisältyvien toimenpiteiden suunnittelusta sekä niiden toteuttamisesta ja hankkeeseen sisältyvien ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja hankkimisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen sisältyvien toimenpiteiden ja työpakettien toteutuksen kautta projektipäällikkö osallistuu myös muuhun BusinessOulun ja BusinessAseman palveluiden kehittämistyöhön omasta roolistaan käsin. Projektipäällikkö vastaa hankkeen taloudesta ja hallinnoinnista sekä toiminnan tulosten raportoinnista ja hankkeen viestinnästä yhteistyössä muun hankehenkilöstön sekä BusinessOulun talous- ja viestintäasiantuntijoiden kanssa.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemuksen tai muun koulutuksen kautta hankittu projektihallinnon osaaminen (mm. palveluiden hankinta- ja kilpailutus-, taloushallinto- ja raportointitehtävistä) sekä kokemus työnhakijoiden kanssa tehtävästä asiakastyöstä tai digitaalisten palveluiden toteutuksesta ja kehittämistyöstä.

Eduksi katsotaan työllisyyspalvelukentän ja toimintojen tuntemus, kokemus verkostotyön tekemisestä erilaisten toimijoiden kanssa sekä kokemus ja näyttö erilaisesta palvelukehitystyöstä erilaisissa toimintaympäristöissä. Projektipäälliköltä odotetaan taitoa viedä eteenpäin hankkeeseen liittyviä kehittämistehtäviä yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa monitoimijaisessa ja verkostomaisessa ympäristössä. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan kehittämistyönteistä ja itsenäistä työotetta sekä mukautumiskykyä ja paineensietokykyä erilaisissa nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Lisäksi edellytetään hyviä suomen kielen suullisia ja kirjallisia taitoja sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävää täytettäessä voidaan hakijoiden valinnassa hyödyntää erilaisia soveltuvuustestejä. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Oulun kaupunki käyttää tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12735/2021. Hakemukset on toimitettava 16.12.2021 klo 15.00 mennessä. Tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan tässä haussa.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö palvelupäällikkö Saila Lehto, p. 040 182 1387.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Hallituskatu 36, 90100 Oulu

Rekommenderade jobb