Psykolog till familjerådgivningen - Kirkkonummen kunta

Psykolog till familjerådgivningen - Kirkkonummen kunta

Vi fastanställer en psykolog till familjerådgivningen fr.o.m 2.1. 2020. Till psykologens arbetsuppgifter hör att träffa barn - och vuxenklienter, göra utvärderingar och undersökningar, stöda klienterna och familjerna samt medling i enlighet med äktenskapslagen. Därutöver är samarbete i nätverk med övriga aktörer inom barn -, ungdoms - och familjetjänsterna en central arbetsuppgift. Arbetet är delvis arbete i arbetslag delvis individuellt arbete. Klienterna träffar man dels i familjerådgivningens utrymmen, dels i andra utrymmen (t. ex hemma hos klienten, i samarbetsparternas utrymmen osv.).

Familjerådgivningens approach är interventiv, klientkontakterna är i huvudsak kortvariga.
Familjerådgivningen hör till Kyrkslätts vård - och omsorgsväsendes mentalvårdstjänster. På familjerådgivningen finns fyra psykologer och fyra familjerådgivare. Två till fyra dagar i månaden har familjerådgivningen dessutom tillgång till barnpsykiatertjänster.

Psykologen förväntas ha god samarbetsförmåga både inom arbetsgemenskapen och i förhållande till klienterna och samarbetsparterna, en utvecklingsinriktad och flexibel approach till arbetet och erfarenhet av arbete med barn / unga och deras familjer och nätverk. Kommunens majoritetsspråk är finska, beredskap att erbjuda service också på majoritetsspråket förutsätts. Rörligt arbete är en del av arbetsbilden och därför är möjlighet att använda egen bil önskvärd.

Behörighet: psykolog (Lagen om yrkesutbildad personal inom hälsovården 559/ 1994). Vaccineringsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48 fordras.

Den valda bör visa upp utdrag ur straffregistret i enlighet med straffregisterlagens (1993/770) 6 §:n 2 mom. innan arbetsavtalet kan undertecknas (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 2002/504).

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ges av chefen för mentalvårdstjänsterna Peter Grönroos tel 040 1269 628.
Ansökningen med bifogade bilagor ska lämnas senast 30.9.2019 kl 12:00 via den elektroniska ansökningsblanketten i kommunrekry.

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.