Skip to main content
test
Sairaanhoitajan sijaisuuksia päivystysalueella - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.

SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUKSIA PÄIVYSTYSALUEELLA

Sijaisuuksiin on menossa jatkuva haku ja paikkoja täytetään sopivien hakijoiden löytyessä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystyksessä hoidetaan sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon päivystyspotilaita. Yhteispäivystys on auki kaikkina vuorokauden aikoina.

Yhteispäivystyksen rinnalla toimii Päivystys- ja diagnostiikkaosasto, jolla on 15 potilaspaikkaa. Potilaspaikoista viisi on valvontapaikkoja. Osaston valvontatilassa voidaan tehokkaasti valvoa potilaan vointia ja seurata lääkityksen tai hoidon vaikutusta. Päivystys- ja diagnostiikkaosaston periaatteena on nopean vasteen diagnostiikka ja lääketieteellinen hoito. Osastolla panostetaan varhaiseen kuntoutumisen aloittamiseen ja turvalliseen kotiutumiseen tai jatkohoitoon siirtymiseen.

Me tarjoamme Sinulle monipuolisen työn, jossa sinulla on mahdollisuus oman osaamisesi laajentamiseen ja syventämiseen päivystysalueella. Työ jakautuu sekä Yhteispäivystykseen että Päivystys- ja diagnostiikkaosastolle.

Emme edellytä aiempaa kokemusta päivystystyöstä vaan perehdytämme ja koulutamme päivystystyöhön. Haemme joukkoomme motivoitunutta ja työyhteisötaitoista ammattilaista. Valitulta odotamme asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, päätöksentekokykyä sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työssä tarvitaan joustavuutta, vastuullisuutta sekä halukkuutta hoitotyön kehittämiseen. Työ edellyttää sitoutumista kolmivuorotyöhön.

Hakijalle katsotaan eduksi päivystystyön tuntemus, vieraiden kielien ja kipsausosaamisen taito.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä sairaanhoitopiirissä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa https://soite.fi/meille-toihin/avoimet-tyopaikat-ja-sijaisuudet/ Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antavat

Osastonhoitaja Pirjo Sinko (044-7232324) sekä apulaisosastonhoitajat Teija Ronkainen (040-6534482) ja Anette Rautapuro (0400-145578)

Kokkola 5.9.2022


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 15.3.2023 kl. 16.00.

VIKARIAT SOM SJUKSKÖTARE INOM JOUROMRÅDET

Vikarier sökes kontinuerligt, och vikariat tillsätts när lämpliga sökanden hittas.

I samjouren på Mellersta Österbottens centralsjukhus vårdas både primärvårdens och specialsjukvårdens jourpatienter. Samjouren är öppen dygnet runt.

Parallellt med Samjouren fungerar Jour- och diagnostikavdelningen som har 15 patientplatser. Fem av patientplatserna är övervakningsplatser. I avdelningens övervakningslokaler kan man effektivt övervaka patientens tillstånd och följa med vilken effekt läkemedelsbehandlingen eller annan behandlingen har. Jour- och diagnostikavdelningen har som princip snabb insats i fråga om diagnostik och medicinsk behandling. På avdelningen satsar man på att inleda rehabilitering tidigt och på att patienten kan återvända hem tryggt eller förflyttas till fortsatt vård.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete där du har möjlighet att utvidga och fördjupa ditt kunnande inom jourområdet. Arbetsinsatsen fördelas mellan Samjouren och Jour- och diagnostikavdelningen.

Vi förutsätter inte tidigare erfarenhet av arbete i jour, utan ger dig introduktion och utbildning i arbetet. Vi söker ett proffs som har motivation och medarbetarförmåga till vårt team. Av den som väljs förväntar vi oss ett klientorienterat arbetssätt på en yrkesövergripande arbetsplats.

Dessutom värdesätter vi god samarbetsförmåga, förmåga att fatta beslut och förmåga att anpassa sig till skiftande situationer. Arbetet kräver flexibilitet, ansvarsfullhet och vilja att utveckla vårdarbetet. Arbetet kräver att man förbinder sig till treskiftsarbete.

Kännedom om jourarbete, kunskaper i främmande språk samt kompetens inom gipsning räknas som meriter.

Behörighetsvillkoret för vikariatet som sjukskötare är legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt en bedömning av arbetets svårighetsgrad som gjorts i sjukvårdsdistriktet. Vikariatet söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på adressen https://soite.fi/sv/jobba-hos-oss/lediga-arbetsplatser-och-vikariat/. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökning, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Den sökande ska ha ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Soite är en rökfri arbetsplats. I arbetet ingår handledning av studerande.

Mer information om vikariatet ges av

avdelningsskötare Pirjo Sinko (044 723 2324) och biträdande avdelningsskötare Teija Ronkainen (040 653 4482) och Anette Rautapuro (0400 145 578)

I Karleby 5.9.2022

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb