Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 14.3.2021 klo 12 mennessä

SAIRAANHOITAJIEN PIDEMPIÄ SIJAISUUKSIA OSASTOLLA 10

Haemme kirurgian ja onkologian vastuualueelle sairaanhoitajia pidempiaikaisiin sijaisuuksiin. Tehtävän alkusijoituspaikka on kirurgiselle vuodeosastolle 10. Työ on kolmivuorotyötä. Osastolla on 16 sairaansijaa. Osaston erikoisaloja ovat vatsaelinkirurgia, thorax- ja verisuonikirurgia sekä plastiikkakirurgia. Sijaisuudet alkavat 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan ja jatkuvat alustavasti 16.1.2022 saakka.

Sairaanhoitajan työ osastolla on vaihtelevaa ja nopeatempoista. Työyhteisössä sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön osaajaksi kannustavassa työilmapiirissä sekä saada tiedollista ja taidollista tukea hyvällä perehdytyksellä. Arvostamme potilaslähtöistä, aktiivista ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Sijaisuuksia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen rokotesuoja. Soite on savuton.

Hakuaika päättyy 14.3.2021

Lisätietoja antaa: va osastonhoitaja Hilkka Herlevi, puh. 040 6534 321

Kokkolassa 22.1.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 14.3.2021 kl. 12

LÄNGRE VIKARIAT SOM SJUKSKÖTARE PÅ AVDELNING 10

Vi söker sjukskötare för längre vikariat inom kirurgiska och onkologiska ansvarsområdet. Uppgiftens första placering är på kirurgiska vårdavdelningen 10. Arbetet är treskiftsarbete. Avdelningen har 16 vårdplatser. Specialiteter på avdelningen är bukkirurgi, thorax- och blodkärlskirurgi samt plastikkirurgi. Vikariaten börjar 1.4.2021 eller enligt överenskommelse och fortsätter preliminärt till och med 16.1.2022.

Sjukvårdarnas arbete på avdelningen är varierande och har ett högt tempo. I enheten har du möjlighet att utvecklas till en expert på vårdarbete i en uppmuntrande atmosfär samt få stöd både i fråga om kunskap och i fråga om färdigheter genom god introduktion. Vi värdesätter ett patientorienterat, aktivt och flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta i ett team och anpassa sig till skiftande situationer.

Vikariaten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Bifoga din CV till din elektroniska ansökan. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökan, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Behörighetsvillkoret är en sjukskötarexamen (YH) eller en tidigare examen på institutnivå samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex månader. Den sökande ska dessutom ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Soite är rökfri.

Ansökningstiden går ut 14.3.2021

Mer information ges av: tf avdelningsskötare Hilkka Herlevi, tfn 040 653 4321

I Karleby 22.1.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.