test
Servicechef, Handledningstjänster för munhälsovård - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Servicechefen fungerar som chef för vårdarbetet och som sakkunnig inom vårdarbetet och dess utveckling samt har ansvaret för personaladministrationen i anslutning till uppgiften. Dessutom förväntas servicechefen föra vårdarbetets resultat, kvalitet och klientorientering framåt. Till uppgiften hör också att utveckla vårdpersonalens kompetens och arbete.

Servicechefen deltar i processplaneringen för främjandet av munsjukdomar och munhälsovård och leder tillsammans med övertandläkaren inom klinisk tandvård organisationen i enlighet med uppställda mål. I enlighet med organisationsstrukturen gäller de att förankra ovan nämnda arbete i praktiken, vilket görs via serviceproduktionens styrgrupp, det vill säga i samarbete med ansvariga tandläkare och avdelningsskötare. Servicechefen sköter också ledningen av stödtjänsternas verksamhet, såsom tidsbokning och instrumentvård. Till arbetsbeskrivningen hör att ansvara för servicemiljöerna i nätverket av vårdhem samt att förbättra och följa upp personal-, klient- och patientsäkerheten, riskhanteringen samt kvalitetsarbetet.

Servicechefen deltar i ledningsgruppens arbete tillsammans med den ledande övertandläkaren och övertandläkarna. Servicechefen samarbetar också i övrigt nära med den ledande övertandläkaren som är chef för ansvarsområdet mun- och tandvård. Servicechefen deltar i planeringen av budgeten och genomförandet av verksamheten inom ramarna för budgeten och även som substansexpert vid upphandlingar.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kunskap om branschen samt tillräckliga ledarskapsfärdigheter.

Dessutom förutsätts
- god sakkunskap om vårdarbete
- laganda, kundorienterat tänkande och förmåga att arbeta tillsammans med olika intressentgrupper
- initiativförmåga och innovativitet
- positiv syn på utveckling och beredskap att leda förändringsarbete
- flexibla organisationsfärdigheter och förmåga att agera även i utmanande situationer
- pålitlighet och förmåga att skapa en positiv miljö runt sig tillsammans med den övriga personalen

Vi förutsätter också vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Den som väljs för uppgiften ska innan valet fastställs visa ett godtagbart intyg över en anställningsgranskning.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska räknas som merit.

Servicechefens uppgift är ett mångsidigt, intressant och utmanande arbete i ledningsgruppen för Åbo stads mun- och tandvård. Som medlem i detta team har du möjlighet att påverka utvecklingen och ledningen av vårdarbetet och de funktionella processerna. Vi erbjuder en chefsuppgift som kräver ett utvecklande arbetssätt, flexibel beredskap för förändringar och stresstålighet.

Utgångspunkten för utvecklingen i anslutning till arbetet är klienternas individuella behov, en övergripande granskning av befolkningen, personalens välbefinnande och en balanserad ekonomisk utveckling i den stora organisationen och detta ger möjligheten att utveckla sina färdigheter i att gestalta omfattande helheter. Förutom att organisera utvecklingsarbetet är även kommunikationen och ett mångsidigt beaktande av personalen en del av det inspirerande uppgiftsfältet.
Arbetet ger möjligheter och vi stöder strävandena att utveckla den egna yrkesskickligheten och kompetensen bland annat i ledarskap.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Marina Merne-Grafström
ledande övertandläkare
marina.merne-grafstrom@turku.fi
tfn 040 481 1047
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansök-ningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registra-torskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, servicehelheten Välfärd, Hälsotjänster, Munhälsovård, Handledningstjänster för munhälsovård

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Luolavuorentie 2, 20700 Turku

Rekommenderade jobb