Skip to main content
test
Servicehandledare, Handikappservice - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vi söker en servicehandledare till den nyinrättade vakansen vid handikappservicen i Åbo. Servicehandledarens uppgiftsbeskrivning inom handikappservicen fokuserar på tjänster för barn. Inom servicen för barn utvärderas och ordnas de tjänster som familjer med funktionsnedsatta och långtidssjuka barn och familjer behöver, såsom stöd för närståendevård, korttidsvård, arbete med specialfamiljer, autismhandledning och verksamhet under skolelevernas lov. Av den sökande förväntar vi oss ett innovativt arbetssätt och intresse för att utveckla tjänsterna för barnfamiljer.

Inom handikappservicen i Åbo arbetar man i team: teamet för barn, teamet för personer i arbetsför ålder, i teamet för servicehandledning/äldre, samt i servicehandledningen och socialarbetet för personer med funktionsnedsättning. I teamet för barn hör det till servicehandledarens uppgifter att göra bedömningar av servicebehovet, göra upp en vård- och serviceplan samt fatta tjänsteinnehavarbeslut. Arbetet utförs vid behov i par och även tillsammans med en socialarbetare inom handikappservicen. Multiprofessionella nätverk och samarbete med den övriga social- och hälsovården hör till arbetspraxisen i vardagen.

Arbetet förutsätter ett självständigt arbetssätt, förmåga att fatta självständiga beslut samt goda kunskaper i datateknik. Utveckling av arbetets innehåll hör till arbetsbeskrivningen.

Behörighetskraven för arbetsuppgiften är en lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården eller tidigare utbildning på institutnivå.

Den som valts till uppgiften ska innan han eller hon tar emot uppdraget visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt en utredning om det vaccinationsskydd som förutsätts i § 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar.

Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning samt erfarenhet av att ordna specialtjänster för barn med funktionsnedsättning och hantering av servicehelheten räknas som merit. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska räknas som merit.

Som anställd vid Åbo stad får du stöd av en stor organisation och en bred expertgrupp och därmed goda konsultationsmöjligheter. Du behöver inte arbeta ensam. Du blir en del av ett välfungerande och motiverat team med omfattande sakkunskap om helheten av tjänster för barn och du har tillgång till kollegialt stöd. I arbetet finns möjlighet till pararbete och arbetshandledningen har ordnats i team. Man förhåller sig positiv till viljan att utbilda sig.

Fördelarna med arbetet är dessutom flexibel arbetstid, möjlighet att påverka planeringen av det egna arbetet samt möjlighet att delvis arbeta på distans. Du måste inte nödvändigtvis använda egen bil i arbetet och tack vare goda trafikförbindelser kan man också ta sig till arbetsplatsen på många sätt.

Som anställd vid Åbo stad får man en arbetsreseförmån för Föli-trafiken samt ett tyhy-armband som laddas årligen.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Handikappserviceplanerare Anna Mikola tfn 040 1984022
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Service för äldre och handikappservice, Handikappservice

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Puutarhakatu 45, 8. krs, 20100 Turku

Rekommenderade jobb