Serviceområdeschef - Vasa stad

Vasa stad söker en ställföreträdande serviceområdeschef för socialservice och vårdtjänster för vuxna för tiden 1.4.2021-31.12.2021.

OBS! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Förmannen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt. För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

Resultatområdet Socialarbete och familjeservice består av fyra serviceområden: barn- och familjesocialarbete, service för barn och familjer, socialarbete för vuxna samt socialservice och vårdtjänster för vuxna. Resultatområdet har i uppgift att utgående från klientens och familjens resurser och behov främja och upprätthålla välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet genom att ordna behovsenliga, verkningsfulla, högklassiga och kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster. Socialt välbefinnande främjas i samarbete med stadens olika sektorer och övriga aktörer med syftet att förverkliga målen.

Till uppgifterna hör att leda socialservicen och vårdtjänsterna för vuxna, planera och organisera servicenätet, utvärdera och utveckla funktionerna samt ansvara för serviceområdets verksamhet, ekonomi, effektfullhet och kvalitet.

Till serviceområdets uppgifter hör öppenvårdstjänster av serviceuppgifterna för personer i arbetsför ålder, personer med funktionsnedsättning samt inom missbrukarvården (dag- och arbetsverksamhet, boendeservice, tillnyktrings-, avgiftnings- och missbrukarvård (hälsovårdstjänster), öppen mottagning med låg tröskel inom mentalvårds- och missbrukarservice, rehabiliteringstjänster som ges till personer som bor hemma. Tjänsterna genomförs utifrån en klientplan i nära samarbete med servicen för barn- och familjearbete och socialarbete för vuxna i yrkesövergripande samarbetsnätverk.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015 (§ 7 och 9) samt ledarutbildning.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkkunskapsklass I).

Vi förutsätter goda chefs- och ledarfärdigheter och arbetserfarenhet av serviceuppgifter inom social- och hälsovården för personer i arbetsför ålder, personer med funktionsnedsättning och/eller inom mentalhälsovården och missbrukarvården.

Vi värdesätter flexibilitet och stresstålighet i föränderliga situationer samt förmåga att leda organisationen vid förändringar.

Vi erbjuder en intressant och krävande uppgift i ett yrkesövergripande klientorienterat servicenät. Till uppgifterna hör även att delta i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde tillsammans med resultatområdets yrkeskunniga social- och hälsovårdspersonal.

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 10.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Resultatområdeschef Erkki Penttinen, tfn. 040 847 2610

Social- och hälsosektor / Socialarbete för vuxna
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare