Skip to main content
test
Sisätaudeilla osastonylilääkärin virka gastroenterologian yksikössä - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (SOITE) on haettavana 6.4.2023 klo 12.00 mennessä

SISÄTAUDEILLA OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA GASTROENTEROLOGIAN YKSIKÖSSÄSisätautien klinikassa on haettavana osastonylilääkärin virka, joka täytetään 1.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuutena virkaan on erikoislääkärin pätevyys sekä oikeudet gastroenterologian erikoisalalla. Työnkuva on monipuolista erikoislääkärin työtä sekä poliklinikalla että osastoilla. Siihen voidaan haluttaessa yhdistää myös suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Sisätautien poliklinikka ja skopiakeskus ovat vastikään siirtyneet täysiin uudistettuihin tiloihin.

Gastroenterologian poliklinikalla työskentelee 2 erikoislääkäriä ja 1 erikoistuva lääkäri. Sinä tulisit kovatasoisen tiimimme arvokkaaksi täydentäjäksi.

Tarjoamme monipuolisen ja innostavan työkentän sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Sinulla on sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan kollegiaalinen tuki.

Palkkaus on voimassaolevan lääkärisopimuksen mukainen. Virassa on päivystysvelvollisuus. Toisen kotimaisen kielen suullisesta hallitsemisesta on hyötyä potilastyössä.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain mukainen rokotesuoja. Koeaika virassa on 6 kuukautta.

Lisätietoja virasta antavat osastonylilääkäri Hans Henricson, puh. 044 723 2332

tai sisätautien ylilääkäri Jan Henell, puh 040 653 4045


Kokkolassa 28.2.2023

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE


Mellersta Österbottens välfärdsområde (SOITE) ledigförklarar att sökas senast 6.4.2023 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM AVDELNINGSÖVERLÄKARE I INRE MEDICIN I GASTROENTEROLOGISKA ENHETENInremedicinska polikliniken ledigförklarar en tjänst som avdelningsöverläkare i inre medicin. Tjänsten tillsätts från och med 1.5.2023 eller enligt överenskommelse. Behörighetsvillkoren för tjänsten är behörighet som specialistläkare och rättigheter inom gastroenterologiska specialiteten. Arbetsuppgifterna är mångsidiga specialistläkaruppgifter både på polikliniken och på avdelningar. I arbetet kan om så önskas också ingå planerings- och utvecklingsarbete.

Inremedicinska polikliniken och skopicentret har nyligen flyttat till fullständigt förnyade lokaler.

På gastroenterologiska polikliniken arbetar två specialistläkare och en läkare under specialistutbildning. Du skulle vara ett värdefullt komplement i vårt högklassiga team.

Vi erbjuder ett mångsidigt och inspirerande arbetsfält samt goda möjligheter till utbildning. Du har det kollegiala stödet av en engagerad och yrkeskunnig personal.

Lönesättningen är i enlighet med det gällande läkaravtalet. I tjänsten ingår jourplikt. Muntliga kunskaper i det andra inhemska språket är till nytta i patientarbetet.

Den lediga tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vi ber dig bifoga din CV till din elektroniska ansökning.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för personalen. Den sökande ska dessutom ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Prövotiden är 6 månader.

Mer information om tjänsten ges av avdelningsöverläkare Hans Henricson, tfn 044 723 2332

eller av överläkare i inre medicin Jan Henell, tfn 040 653 4045


I Karleby 28.2.2023

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.


Osoite: Mariankatu 16-20, Kokkola

Rekommenderade jobb