Skip to main content
test

Vi söker en sjukskötare till vårt team. Vi erbjuder dig ett mångsidigt och givande jobb som sjukskötare, i ett professionellt team. Avdelning 4 vid Stengårds seniorcenter är en svenskspråkig bedömnings- och rehabiliteringsavdelning, där det är möjligt att utveckla sin egen kompetens med stöd av arbetsgemenskapen. Du kan börja hos oss 24.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Avdelningen har 20 klientplatser, varav hälften är bedömnings- och rehabiliteringsklienter och hälften korttidsvårdsklienter. Till enheten hör sjukskötare, närvårdare, en fysioterapeut och arbetsterapeut, socialhandledare, avdelningsfarmaceut och läkare. Sjukskötaren arbetar som expert inom vårdarbete och som ansvarsvårdare i det mångprofessionella teamet. Till arbetsuppgifterna hör ett nära samarbete med hemvården, klienthandledningen och andra vårdenheter. Till arbetet ingår även handledning av studerande.

Det vi önskar av dig är ett intresse att arbeta med äldre och vilja att arbeta rehabiliteringsfrämjande, goda interaktionsförmågor och en positiv inställning. Vi erbjuder dig en individuell introduktion till arbetet.

Under bedömnings- och rehabiliteringsperioden ges klienten individuell rehabilitering, klientens funktionsförmåga, vård- och servicebehov samt medicinering bedöms mångprofessionellt. Vårdperiodernas längd varierar från några veckor till några månader. Klienterna kommer till avdelningen planerat hemifrån, från sjukhus eller från krisavdelning. Huvudsyftet med vården är att klinterna får tryggt bo hemma med hjälp av stödåtgärder. Problem som klienterna kan ha för att klara sig hemma är:
-nedsatt funktionsförmåga
-långvarig förvirring
-svår depression
-minnessjukdom
-misstankar om att hen inte klarar sig hemma

Korttidsvårdens mål är att stöda klientens hemmaboende genom att stöda klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Dessutom stödjer man genom korttidsvården resurserna hos de personer som vårdar en anhörig. Kortvårdperiodens längd varierar från några dagar till några veckor.

Stengårds seniorcenter erbjuder äldre klienter bedömnings- och rehabiliteringsaktiviteter, korttidsvård för att stödja hemmaboende samt dygnet runt-vård. På området finns också två enheter för dagverksamhet. Vissa enheter erbjuder tjänster till svenskspråkiga kunder.

Vi använder oss av Apotti- och RAI-systemen.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga personalförmåner, utbildning- och utvecklingsmöjligheter samt vid behov en tjänstebostad. Arbetet är två-skiftarbete, även på helger.

Du kan bekanta dig med seniorcentrets verksamhet på adressen https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv/seniorcentraler/stengard/ eller på Facebook.

Behörighetsvillkor:

Examen som innebär legitimation till sjukskötare: sjukskötare (YHS) eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå, specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska.

Legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

Innan beslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

I uppgiften krävs vaccineringsskydd enligt lag om smittsamma sjukdomar 48 § och coronavaccineringsskydd enligt 48a §.

I uppgiften krävs att LOVe-läkemedelstillståndet genomförs godkänt inom prövotiden.

Som merit räknas språkkunskaper i svenska.

Läs mer

https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv/seniorcentraler/stengard/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Tanja Selenius tel. 09 310 46046
Biträdande avdelningsskötare Gitte Granbäck tel. 09 310 46041

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektor, Sjukhus- rehabilitering- och omsorgstjänster, Stengårds seniorcenter, avdelning 4

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Sibeliusgatan 14, 00260 Helsinki

Rekommenderade jobb