Skolpsykolog - Vasa stad

Skolpsykolog - Vasa stad

Inom Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning lediganslås två skolpsykologtjänster på heltid fr.o.m. 4.11.2019 eller enligt avtal.

Obs! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Förmannen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt. För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen finns sammanlagt 6,5 skolpsykologtjänster. Som medlem i teamet har du möjlighet att delta i utvecklingsarbetet för att främja det psykiska välbefinnandet bland barn och unga. Arbetsspråket är finska.

I skolpsykologens uppgifter ingår såväl kollektiv som individuell elevvård. I det individuella arbetet ingår bl.a. utredning av inlärnings- och skolgångssvårigheter, planering av stödåtgärder, kortterapeutiska stöddiskussioner, stödande av föräldraskap samt konsultation av lärare.

Skolpsykologen fungerar även som en del av elevvårdsarbetet i grupp.
Syftet är att stöda skolgången samt det psykiska välbefinnandet bland barn och unga i samarbete med lärare, speciallärare, skolkuratorer, vårdnadshavare och andra samarbetsparter.

Vi förutsätter goda interaktionsfärdigheter, samarbetsförmåga och beredskap till yrkesövergripande samarbete. Användning av egen bil nödvändig.

Vi uppskattar kännedom om undervisningsbranschen samt erfarenhet från att arbeta med barn och unga. Därtill uppskattar vi ansvarstagande vid främjande av välbefinnandet i skolgemenskapen tillsammans med den övriga personalen i skolan.

Vi erbjuder en möjlighet att vara med i vårt sakkunniga skolpsykologteam för att utveckla och främja välbefinnandet bland barn och unga. Vi erbjuder även möjligheten till mångsidig arbetshandledning.

Behörighetsvillkor är legitimerad psykologexamen.

Den uppgiftsspecifika lönen är 3838,00 €/månad.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Områdesrektor Johanna Olsson, tfn 040 51 00 717
Intervjuerna hålls vecka 43 och 44.

Bildningssektorn / finskspråkig grundläggande utbildning
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.