Socialarbetare (3) till familjesocialarbete - Lohjan kaupunki

Socialarbetare (3) till familjesocialarbete - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker tre socialarbetare till ordinarie tjänsteförhållanden till barnfamiljer avsedda socialtjänster.

Befattningarna är placerade i teamet för barnfamiljernas socialtjänster enligt socialvårdslagen. Socialarbetarens huvudsakliga uppgift är göra en bedömning av servicebehovet och arbeta målmedvetet för barn och deras familjer som behöver särskilt stöd. I arbetet ingår mottagning av kontakter och barnskyddsanmälningar, rådgivning och handledning, bedömning av servicebehov inom det egna arbetsfältet på ett sektorsövergripande sätt samt målmedvetet klientarbete med befintliga klienter.

Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av barnskyddsarbete, beredning av servicebehovsbedömningar och god kunskap om lagstiftning och tjänstesystem är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten på det sätt som klientens livssituation förutsätter.

I Lojo utvecklas barnfamiljernas tjänster och målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen. I Lojo ges de tjänster som är avsedda för barnfamiljer genom regionala insatser, ett tvärprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun.

Kom och utveckla med oss familjesocialarbetet i riktning mot ett systemiskt arbetssätt. Vi söker precis dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar utifrån en fleraktörsplattform. Målet är att tillämpa principerna för det systemiska tänkandet och de metoder som stöder tänkandet så att de ger ett perspektiv som på ett konkret sätt styr vårt arbete.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team där utöver socialarbetare ingår bl.a. socialhandledare, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt yrkesutbildade stödpersoner. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Arbetet är av mobil karaktär så körkort och tillgång till egen bil åtminstone delvis är nödvändiga för att man ska kunna sköta arbetet. Arbetstagaren har också vid behov möjlighet att använda enhetens egen bil, Lojo stads elbil eller elcykel.

Behörighetsvillkor: Tjänsten förutsätter socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §). Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3580,28 €/mån., enligt AKTA.

Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen och samt uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Mer information: Päivi Känkänen, Chef(en) för barnfamiljearbetet tel. 044 374 1225 eller paivi.kankanen@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 26.7.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-183-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren