Socialarbetare, 3 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Socialarbetare, 3 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Socialjouren i Åbo ansvarar för akut socialt arbete dygnet runt och för organisering av psykosocialt stöd. Under tjänstetid är vårt verksamhetsområde Åbo, och utanför tjänstetid omfattar det kommunerna i Egentliga Finland, förutom Nystadsregionen. Kommunerna i Nystadsregionen planerar att ansluta sig till socialjouren utanför tjänstetid från början av 2020.

Till socialarbetarnas uppgifter inom socialjouren hör mångsidiga uppgifter inom akut socialt arbete. Hit hör barnskydd, socialt arbete med äldre, funktionshindrade, bostadslösa och invandrare, vuxensocialarbete samt socialt arbete med anknytning till rusmedelsanvändning och olyckssituationer. Arbetet sker i ett nära samarbete med andra myndigheter. Till arbetet under tjänstetid i Åbo hör, utöver det ovan beskrivna, omfattande rådgivning och servicehandledning inom socialarbetet samt inledande kartläggning av behovet av socialarbetets tjänster, beslut om tjänster samt förvaltning och verkställande av besluten. I Åbo ansvarar socialjouren under tjänstetid för mottagandet och behandlingen av alla anmälningar enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen samt för utvärdering, beslutsfattande och verkställande av brådskande placering av barn enligt 38 § i barnskyddslagen.

Arbetet inom socialjouren är meningsfullt, mångsidigt, utmanande och varierande. Arbetet kräver en förmåga att snabbt reagera på föränderliga situationer. Till socialjoursarbetets särdrag hör brådskan eller upplevelsen av brådska och överlappande arbetsuppgifter, arbetets oförutsägbarhet, säkerhetsrisker (mentala och fysiska) i arbetet samt pressen att fatta snabba beslut under krävande omständigheter och ofta utgående från knapphändig information. Utanför tjänstetid saknas även de omfattande möjligheter att konsultera myndigheter som socialarbetare normalt har tillgång till.

Behörighetsvillkoren för uppgiften bestäms i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Dessutom förutsätts god stresstålighet, förmåga att bedöma risker och omfattande expertis om olika klientgrupper, sociala problem, socialarbetets och samhällets tjänster samt erfarenhet av socialarbete och barnskydd.

Den som väljs ska lämna ett straffregisterutdrag så som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Erfarenhet av arbete inom en socialjour räknas som merit.

Erfarenhet av barnskydd och socialjoursarbete är meriterande.

Vi erbjuder en dynamisk arbetsgemenskap som förhåller sig positivt till utveckling. Arbete i par och team är en resurs i det utmanande arbetet. Arbetshandledning, fortbildning och akut genomgång av svåra situationer ordnas också. I arbetsskiftesplaneringen används också autonom arbetstidsplanering.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv/service/socialjour

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Kaarina Katas, kaarina.katas@turku.fi tfn. 0500 783 312
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO.

Åbo stad, Välfärdssektorn. Familje- och socialservice, Socialarbete inom öppenvården, Socialjouren
Adress: Åbo, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.