Socialarbetare, Barnskyddets vård utom hemmet - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vi söker en utvecklingspositiv och djärv yrkesperson till barnskyddets enhet för vård utom hemmet.

Barnskyddets enhet för vård utom hemmet är en arbetsplats för 24 yrkespersoner inom vård utom hemmet. Enhetens 14 socialarbetare sköter uppgifter och ärenden som anknyter till placerade barn. Antalet klienter per anställd är i medeltal 28. Fem socialhandledare arbetar med föräldrar/närstående till placerade barn. Två socialhandledare-registratorer hjälper socialarbetarna med registreringen av klientplaner. Två byråsekreterare sköter om enhetens kontorsarbete och tar hand om bland annat sakgranskningen av fakturor och koordinationen av Nappula, postning av beslut och skriftliga begäran om utlåtande. En ledande socialarbetare agerar som enhetens chef.

Arbetet kräver delvis resande men inte att man använder egen bil

Enheten använder en verksamhetsmodell för systemiskt barnskydd och har tre systemiska team

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015

Vi förväntar oss av dig också beredskap att modigt utveckla socialarbetet inom vård utom hemmet tillsammans med övriga anställda på enheten och samarbetspartner samt ett ivrigt och positivt grepp om arbetet. Vi hoppas att du har en uppskattande och lyssnande attityd i klient- och nätverksarbetet.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Tidigare arbetserfarenhet inom barnskyddets socialarbete och kännedom om det systemiska arbetssättet räknas som merit.

Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete där du har goda möjligheter till professionell tillväxt och utveckling med stöd från arbetsgemenskapen och hela organisationen. Anställda på enheten har regelbunden grupparbetshandledning och vid behov har du möjlighet till individuell arbetshandledning. I enlighet med den systemiska modellen är en familjeterapeut en del av de veckovisa systemiska teamen. Dessutom håller den multiprofessionella expertarbetsgruppen som följer 14 § i barnskyddslagen regelbundna möten. Du har tillgång till juridisk konsultation för välfärdssektorn. Som stöd för arbetshälsan har du bl.a. företagshälsovårdens Tyky-armband som ger dig möjlighet till förmånlig rekreation inom Åbos kultur- och motionstjänster.

Läs mer

http://www.turku.fi/sosiaalityontekijaksi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande socialarbetare Milla Lumio tfn 050 561 6758, chef inom barnskyddet Eira Virolainen tfn 050 342 4368
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lära dig mer om oss

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Barnskyddets vård utom hemmet

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Suggested jobs