Socialarbetare inom invandrararbetet, förnyad - Kirkkonummen kunta

Socialarbetare inom invandrararbetet, förnyad - Kirkkonummen kunta

I teamet för invandrartjänster i Kyrkslätt finns en ledig ordinarie tjänst som socialarbetare från och med 1.11.2019 eller enligt överenskommelse. Inom invandrartjänsterna utför man mångprofessionellt integrationsarbete med personer med flyktingbakgrund som flyttat till Kyrkslätt. Teamet för invandrararbetet är i arbetsenheten för vuxensocialarbete där fyra socialarbetsteam arbetar: teamet för unga, teamet för personer i arbetsför ålder, teamet för äldre, teamet för invandrartjänster och boenderådgivning. Teamet för invandrartjänster har ansvar för tjänsterna för kommuninvånare i alla åldrar som omfattas av lagen om främjande av integration.

Till invandrararbetsteamet hör 2 socialarbetare och 2 socialhandledare.

Verksamhetsstället för invandrartjänsterna ligger i Kyrkslätts kommunhus, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.
Behörighetskrav: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Uppgiften ger möjlighet till både självständigt arbete och aktivt teamarbete. Möjligheten att påverka sitt eget arbete anses vara en viktig resurs i arbetsgemenskapen. God förmåga att samarbeta och bilda nätverk, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, engelska och andra språk samt förmåga att arbeta i ett mångprofessionellt team i takt med att verksamhetsmiljön ständigt förändras är till nytta i utförandet av uppgiften. Vi försöker alltid utveckla och effektivera integrationstjänsterna i kommunen. Arbetsuppgifterna kräver snabb förmåga att bedöma och fatta beslut samt beredskap inför krisarbete. Vi uppskattar erfarenhet av integrationsarbete samt mer omfattande förståelse för specialfrågor kring humanitär invandring, bred kännedom om servicenätverket samt erfarenhet av arbete med unga.

Vi anser att det är viktigt med klientcentrering av tjänsterna, förebyggande verksamhetssätt och mångprofessionellt arbete. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Personalförmåner är bl.a. företagshälsovård och yrkesmässig arbetshandledning. Kyrkslätt hör till Helsingforsregionens trafiks (HRT) tariffområde och arbetsplatsen ligger 100 meter från tåg- och busstationen.

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren Pia Sandström-Hentilä, tfn 040-1269 134 eller chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561 411
Uppgiftsrelaterad lön: 3 437,41 €/mån.

Avtalsområde: AKTA Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 27.11.2019 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren Pia Sandström-Hentilä, p. 040-1269 134 eller ledande socialarbetaren Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040-7561 411.

Vård- och omsorgssektorn, Socialtjänster, Vuxensocialarbete, Flyktingvård
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats